Marine vannmassesystemer preget av kronisk fysisk påvirkning

NA-SM02

Hovedtype

NA-SM02 Marine vannmassesystemer preget av kronisk fysisk påvirkning omfatter vannmassesystemer som er vesentlig endret på grunn av fysisk menneskepåvirkning.

NA-SM02 Marine vannmassesystemer preget av kronisk fysisk påvirkning omfatter vannmasser i fjorder, poller og littoralbasseng som er sterkt fysisk endret, for eksempel et lukket havnebasseng eller en poll med regulert terskelhøyde. Artssammensetningen innenfor hovedtypen avhenger av type og omfang av inngrepet. Sannsynligvis finnes så store individuelle variasjoner mellom ulike, fysisk påvirkede vannmassesystemer at de vanskelig lar seg kategorisere på grunnlag av systematiske, miljøbetingete forskjeller i artssammensetning. Hovedtypen omfatter vannmasser som i Vannforskriften karakteriseres som “... overflatevann som på grunn av fysiske endringer som følge av menneskelige virksomhet i vesentlig grad har endret karakter …” (Anonym 2013).

NA-SM02 marine vannmassesystemer preget av kronisk fysisk påvirkning omfatter vannmassesystemer i fjorder som blir så sterkt påvirket av fysiske forstyrrelser at de må karakteriseres som sterkt endret. Teknisk sett er hovedtypen definert av et såkalt "prosessunderkategori-kriterium" som sier at sterkt endrete systemer som er betinget av fysisk påvirkning skal utgjøre en egen hovedtype.

Hovedtypen er sjelden og finnes spredt langs kysten.

NA-SM02 Marine vannmassesystemer preget av kronisk fysisk påvirkning inneholder bare én grunntype.

Ingen.