Nye marine vannmassesystemer

NA-SM01

Hovedtype

NA-SM01 Nye marine vannmassesystemer omfatter økosystemer i nye, kunstige saltvannsforekomster.

NA-SM01 Nye marine vannmassesystemer omfatter økosystemer i menneskeskapte basseng som er fylt med saltvann. Hovedtypen omfatter vannmassesystemer som er fysisk adskilt fra vannmassene i naturgitte basseng, for eksempel et saltvannsbasseng i et friluftsbad, et basseng i et friluftsakvarium og et landbasseng i et fiskeoppdrettsanlegg. Felles for disse er at vannmassesystemene er etablert for formål som krever at de holdes mest mulig fri for uønskete arter ved hjelp av ulike skjøtselstiltak. Dersom skjøtselen opphører uten at bassenget tømmes for vann, starter en suksesjon med endepunkt som avhenger av en rekke forhold, for eksempel hvorvidt det vil være sirkulasjon i og/eller utskifting av vannmassene, hvilken saltholdighet vannet har og utviklingen i disse og andre egenskaper over tid. Sannsynligvis vil hvert nytt marint vannmassesystem akkumulere arter uavhengig av hverandre, i et lite fotutsigbart suksesjonsforløp.

NA-SM01 Nye marine vannmassesystemer omfatter økosystemer i nye, kunstige saltvannsforekomster. Teknisk sett er hovedtypen definert av et inndelingskriterium som sier at nye, menneskeskapte vannmassesystemer skal anses for sterkt endrete natursystemer og plasseres i en egen hovedtype.

Hovedtypen er en sjelden naturtype som finnes spredt langs kysten.

NA-SM01 Nye marine vannmassesystemer inneholder bare én grunntype.

Ingen.