Snø- og issystemer

NA-I

Hovedtypegruppe

Hovedtypegruppa omfatter alle økosystemer på og i varig snø og is.

NA-I Snø- og issystemer omfatter alle snø- og isdekte overflater samt det faste isvolumet mellom overflata og jordskorpa eller hav-vannmassene under isen. Hovedtypegruppa inneholder økosystemer preget av sterkt miljøstress i form av lave temperatur og lav mineralnæringstilgang. Den huser natursystemer med en unik artssammensetning som inneholder elementer fra terrestre og akvatiske økosystemer, samt organismer med hovedoppholdssted i luftmassene. Innenfor hovedtypegruppa finnes også endemiske organismer.

NA-I Snø- og issystemer dekker i underkant av 1 % av Fastlands-Norge og ca. 60 % av landarealet på Svalbard. Utstrekningen på den polare havisen er avtakende.

NA-T Fastmarkssystemer omfatter bare én hovedtype, NA-IA01 Snø- og isflater, som til tross for klart preg av miljøstress blir oppfattet som hovedtypegruppas normale hovedtype.

NA-T Fastmarkssystemer og NA-I Snø- og issystemer NA-I Snø- og issystemer omfatter alle faste flater med permanent snø- og/eller isdekke med overflate som venter mot luft. Hovedtypegruppa inkluderer også det faste isvolumet mellom overflata og jordskorpa eller hav-vannmassene under. Områder som smelter fram oftere enn hvert 6. år tilhører NA-T Fastmarkssystemer.

0

Hovedtypegruppa har samme avgresning og samme navn som i NiN 2.3.