Tindelandskap med isbre

I01-054

Grunntype

Typen omfatter landskap med tinder, egger og svært bratte ås- eller fjellpartier, med stor terrengvariasjon innenfor små avstander. Områdene av typen har isbre som er større enn 2km², eller som dekker mer enn en fjerdedel området. Områdene ligger over skoggrensen og er dominert av bart fjell og/eller blokkmark. Landskapet er i liten grad preget av menneskelig aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte bygninger og linjeinngrep som veier og kraftledninger kan forekomme.

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • SA VEGETASJONSDEKKE

  • a
  • b
  • c
  • d
   Bart fjell og nakne løsmasser over skoggrensa
 • RM BREPREG

  • 0
  • a
  • b
   Sterkt isbrepreget
 • TF RELIEFF I INNLANDSÅS- OG FJELLANDSKAP

  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
   Tindepreget
 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
   Minimal arealbruk
  • a
   Lite arealbruk
  • b
  • c
  • d
  • e

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-IA-54 i NiN 2.3.