Dødt animalsk materiale

LI-TS10

Hovedtype

Omfatter døde dyr eller rester av dyr som habitater for andre organismer.

Hovedtypen omfatter rester av døde dyr i terrestriske natursystemer. Dette inkluderer åtsler, bein og hornrester, avfallshauger, samt en rekke sterkt modifiserte livsmedier innendørs slik som insektsamlinger og utstoppete dyr. Livsmediet har en karakteristisk artssammensetning av åtseletere, samt predatorer og parasitter på disse. Insektgruppene biller og tovinger, samt sopp er de dominerende artsgruppene. Livsmedier i denne hovedtypen har liten romlig utstrekning med kort varighet.

LI-TS10 Dødt animalsk materiale rester av døde dyr i terrestriske natursystemer.

LI-TS10 Dødt animalsk materiale kan finnes overalt der det forekommer dyr.

LI-TS10 Dødt animalsk materiale omfatter 8 grunntyper, hvorav 5 er kategorisert som sterkt modifiserte livsmedier.

 

Oversikt over grunntypene

TS10-01 Åtsler

TS10-02 Bein og horn

TS10-03 Tørre rester etter døde dyr

 

Sterkt modifiserte grunntyper:

TS10-04 Utstoppete dyr

TS10-05 Insektsamlinger

TS10-06 Avfallshauger med animalske rester

TS10-07 Tørket bein- og hornmateriale

TS10-08 Annet avfall av animalsk opprinnelse

LI-TS10 Dødt animalsk materiale har som livsmedium en del fellestrekk med LI-TS11 Dyremøkk og fuglegjødsel når det gjelder artssammensetning av tilknyttete organismer, men skilles likevel ut som egen hovedtype på bakgrunn av de prinsipielle forskjellene i opprinnelse og på grunn av at ulike beskrivelsesvariabler legges til grunn for videre inndeling.

 

LI-TS10 Dødt animalsk materiale kan bestå av mosaikk med LI-TS08 Levende dyr og dyrebo.

LI-TS10 Dødt animalsk materiale er identisk med Livsmedium, hovedtyper T11 Dødt animalsk materiale i NIN 2.3.

Regional variasjon anses å være av mindre betydning for denne hovedtypen. Eventuell variasjon på regional skala fanges opp gjennom inndelingen i bioklimatiske soner og bioklimatiske seksjoner, eller mer lokalt på natursystemnivå der variasjon knyttet til innstråling, temperatur og fuktighet kan ha betydning for artssammensetningen.

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Inndeling i livsmedium-hovedtyper. NiN Bakgrunnsdokument 10:1-38.

 

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Beskrivelsessystem for livsmedium-grunntyper. NiN Bakgrunnsdokument 11: 1-80.