Levende marine dyr

LI-MS06

Hovedtype

Levende dyr i marine systemer er livsmedium for parasitter og påvekstorganismer.

Denne hovedtypen av livsmedium danner grunnlag for helt unike organismesamfunn, som næringsmiljø for parasitter (inkludert parasittoider), og mer generelt som livsmedium (substrat) for påvekstorganismer. Påvekstorganismer skilles fra ektoparasitter ved at de ikke tar næring fra vertsdyret.

LI-MS06 Levende marine dyr som livsmedium defineres som dyr i marine systemer der disse fungerer som påvekstmedium og næring for andre organismer.

LI-MS06 Levende marine dyr finnes i alle havområder der det forekommer dyr.

LI-MS06 Levende marine dyr deles videre inn i fire grunntyper basert på om det er snakk om vertebrater eller invertebrater og om livsmediet er utenpå eller inni dyret.

MS06-01 Ytre vev hos marine vertebrater

MS06-02 Indre vev hos marine vertebrater

MS06-03 Ytre vev hos marine invertebrater uten kalkskjelett

MS06-04 Indre vev hos marine invertebrater uten kalkskjelett

LI-MS06 Levende marine dyr og LI-MS04 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann.

Livsmedier for påvekstorganismer og parasitter på dyr med ytre kalkskjellett (steinkoraller, muslinger, krepsdyr, pigghuder og armføttinger) typifiseres under livsmedium-hovedtypen LI-MS06 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann. Hornkoraller har ikke kalkskjelett, og hører inn under LI-MS06 Levende marine dyr.

LI-MS06 Levende marine dyr er identisk med Livsmedium, hovedtype M6 Levende marine dyr i NIN 2.3.

Artstilhørighet har stor betydning for hvilke organismer som bruker livsmediet. Dette kan angis som Artsgruppesammensetning (AG) der organismen som utgjør livsmediet angis til det taksonomiske nivået som er relevant, dvs. med en AE-variabel som kan spesifiseres ned til det taksonomiske nivået man ønsker. Regional variasjon en viktig del av beskrivelsessystemet for levende marine dyr. I hvilken grad organismene som benytter disse livsmediene vil variere etter regionale mønstre, vil være avhengig av vertsspesifisiteten. Arter med lav vertspesifisitet har ofte vid utbredelse, mens spesialister har mer begrenset utbredelse som alltid vil være mindre enn utbredelsen til vertsorganismen. Den regionale variasjonen fanges opp av de regionale variablene hav-vannmasser (LM-HV) og variasjon i marine systemer relatert til varme (LM-HY). LI-MS06 Levende marine dyr som livsmedium må oftest betraktes som komponenter i sammensatte livsmediumobjekter siden livsmediet (vertsdyret) har en egen livsmedium-tilknytning. Fullstendig karakteristikk av slike ’livsmedier på livsmedier’ innebærer også en karakteristikk av det primære livsmediets livsmediumtilhørighet.

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Inndeling i livsmedium-hovedtyper. NiN Bakgrunnsdokument 10:1-38.

 

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Beskrivelsessystem for livsmedium-grunntyper. NiN Bakgrunnsdokument 11: 1-80.