Pockmark

FL-N04

Hovedtype

Sirkulær eller oval fordypning i havbunnen som skyldes gass- eller væskeutstrømming.

Et pockmark er en sirkulær eller oval fordypning i finkornet sedimentbunn. Pockmark varierer i størrelse fra noen meter til over en kilometer i diameter. De forekommer som regel i grupper, enten innenfor en og samme finkornete avsetning eller på rekke, f.eks. langs en forkastning/sprekk eller berggrunnsgrense. Pockmark dannes som resultat av lekkasje eller utblåsing av gass og, eller væske fra havbunnen.

Pockmark finnes over hele kontinentalsokkelen og også i norske fjorder. Det er anslått at det finnes flere hundre millioner pockmark på norsk kontinentalsokkel.

FL-N04 Pockmark er relativt enkle å gjenkjenne.

Pockmark er godt kjent og velbeskrevet i litteraturen. Utbredelsesområde er relativt godt kjent, men store deler av havbunnen er fortsatt ikke kartlagt.

Denne enheten er uendret og tilsvarer 3IK-UG Utstrømmingsgrop i NiN versjon 2.3.

Det finnes utallige eksempler på pockmark både i fjordene og på kontinentalsokkelen. I Barentshavet for eksempel finnes tette felt av pockmark over store områder. I Nordsjøen er det også mange både inaktive og aktive pockmark. Mange av disse dannes ved lekkasje av termogen gass fra dypereliggende olje- og gassreservoarer.

Det finnes både aktive og inaktive pockmark i norske fjorder og havområder. De fleste pockmark på havbunnen i Barentshavet er inaktive, og ble dannet i en periode etter siste istid da havbunnen ble varmet opp av varmere vannmasser. Dette førte til at gasshydrater i havbunnen tinet, og pockmark ble dannet, enten ved sakte utsiving av metangass, eller ved eksplosive utbrudd. I fjordene og langs kysten er det mange aktive pockmark som dannes ved utstrømming av grunnvann under trykk, eller som resultat av nedbryting av biologisk materiale, noe som danner metangass.

Rise, L, Bellec, V K, Chand, S og Bøe, R (2015) Pockmarks in the southwestern Barents Sea and Finnmark fjords. Norwegian Journal of Geology 94: 263-282. Bøe, R, Rise, L og Ottesen, D (1998) Elongated depressions on the southern slope of the Norwegian Trench (Skagerrak): morphology and evolution. Marine Geology 146: 191-203.