Gasshydrateksplosjonskrater

FL-N02

Hovedtype

Krater på havbunn dannet ved utblåsning av gass under overtrykk.

Gasshydrateksplosjonskratere er 10–30 m dype. Formen varierer fra skålformet forsenkning med oval bunn og en forhøyning rundt kraterkanten, til uregelmessig med bratte vegger uten forhøyet kraterkant og til liten haug med slake vegger. Kratrene dannes ved utblåsning av gass under overtrykk. Kraterne i Barentshavet har inntil 2 m med sedimenter avsatt senere, men det kan også igjen blokker og rester fra selve eksplosjonen i kraterne.

Gasshydrateksplosjonkratere er beskrevet fra området kalt Kratere i Bjørnøyrenna i Barentshavet (sørøst for Hopen), og på Storbanken lenger øst.

FL-N02 Gasshydrateksplosjonskrater kan forveksles med FL-H10 Glasitektonisk grop dannet ved at en isbre har dratt med seg et flak av underlaget.

Gasshydrateksplosjonskrater er kjent fra litteraturen, men det finnes ikke spesielt omfattende studier. Utbredelsesområde er ikke så godt kjent, da store deler av havbunnen fortsatt ikke er kartlagt.

Denne enheten er ikke inkludert i NiN versjon 2.3.

Gasshydrateksplosjonskrater er vanlige i et område i Barentshavet som har fått navn Kratere. Området som Mareano omtaler som Kratere er på ca. 2000 km2 og inneholder mange titalls kratere opptil hundrevis av meter i diameter. Det er ukjent hvorfor en har denne konsentrasjonen av kratere akkurat her. Det kan være at det her er lave sedimentasjonsrater og at en derfor har eksponert berggrunn med kratere godt synlige på havbunnen.

Gasshydrateksplosjonskrater er dannet ved utblåsning av gass (metan) under trykk fra havbunnen, gjerne som en viderutvikling av gasshydratpingoer som eksploderer. Kratrene kan være dannet både i faste sedimenter og i sedimentære bergarter, og skyldes opptining av gasshydrater i havbunnen. De fleste kratrene ble dannet i en periode etter siste istid da det strømmet inn varmere havvann langs havbunnen, og de er dermed inaktive. Blokker av havbunnen ligger gjerne i selve kratrene og er slynget ut av kratrene som en følge av eksplosjonen.

Andreassen K, Hubbard A, Winsborrow M, Patton H, Vadakkepuliyambatta S, Plaza-Faverola A, Gudlaugsson E, Serov P, Deryabin A, Mattingsdal R, Mienert J og Bünz S. (2017) Massive blow-out craters formed by hydrate-controlled methane expulsion from the Arctic seafloor. Science. 356(6341):948-953. doi 10.1126/science.aal4500. Nixon, F C., Chand, S, Thorsnes, T og Bjarnadóttir, L R (2019) A modified gas hydrate-geomorphological model for a new discovery of enigmatic craters and seabed mounds in the Central Barents Sea, Norway. Geo-Marine letters 39: 101-203. https://doi.org/10.1007/s00367-019-00567-1. Bjarnadóttir, L.R., Faust, J. & Jensen, H. 2015: Hjelmen – i saltets rike. https://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2015/hjelmen-i-saltets-rike