Vertikal struktur

Beskriver økosystemenes vertikale struktur.

Mange økosystemer kjennetegnes av en spesifikk vertikal fordeling av biomassen, eller av at variasjon i biomassens vertikale fordeling har stor betydning for artsmangfoldet. Eksempler på dette er skogsmark, der trær i flere vertikale sjikt gir grunnlag for et større mangfold av levesteder for arter. Eksempel så vil vi ha ulike hekkende fuglearter i en flersjiktet skog enn i en i ensjiktet skog. Et annet eksempel er tareskogen, der mange organismer som lever sammen med tareplantene har spesifikke preferanser. Noen liker seg best på bunnen av en tareskog, andre i toppen mot overflaten i tareskogen.

Denne egenskapskategorien omfatter variabler for å beskrive naturgitt og menneskebetinget vertikal sjiktning, i skog og andre økosystemer. Denne kategorien inneholder bare én variabel, for vertikal sjiktning i skog. Den kan imidlertid også brukes for å beskrive vertikal sjiktning i tareskog. Kategorien kan utvides med flere variabler dersom det er behov.