Edellauvtreandel i busksjiktet

SA-BE

Relativ del-artsgruppesammensetning

Inndeling

0
0 0
1
1 0-12,5
2
2 12,5-25
3
3 25-50
4
4 50-75
5
5 75-100