Fiskesamfunnskompleksitet

SA-FS

Artsforekomst/-mengde

SA-FS Fiskesamfunnskompleksitet er en kompleks faktorvariabel som beskriver beskriver fiskesamfunn i limniske vannmasser.

Fiskesamfunnet i en ferskvannsforekomst har sterkt strukturerende effekt på økosystemets trofiske struktur. Særlig viktige egenskaper ved fiskesamfunnet er hvor effektive fiskeartene er til å spise dyreplankton og om det finnes karpefisk. Variabelen SA-FS Fiskesamfunnskompleksitet i variabelgruppa "Naturgitte strukturerende og funksjonelle artsgrupper" tilordner ferskvannsvannmassesystemer i dynamisk likevekt til basisklasser på grunnlag av fiskesamfunnets artssammensetning. Med dynamisk likevekt menes her at fiskesamfunnet ikke er i endring etter en sterk menneskepåvirkning. Det innebærer for eksempel si at ingen fremmede fiskearter er satt ut eller at det er fioretatt omfattende vassdragsregulering eller liknende de siste 20-25 år. I fiskesamfunn med effektive planktonspisere blir krepsdyrsamfunnet dominert av små og lite synlige vannlopper Cladoceraog cyklopoide hoppekreps Cyclopoida med korte antenner. I tillegg til det planktoniske samfunnet, påvikres også dyresamfunnet i strandbeltet av fiskeartenes ulike evne til å spise bunndyr og strandlevende (benthoniske) krepsdyr. De minst effektive planktonspiserne er ørret og røye, mens de mest effektive planktonspiserne er sik, lagesild og krøkle. Disse artene karakteriserer henholdsvis et enkelt og et komplekst fiskesamfunn.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi FS-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

SA-FS Fiskesamfunnskompleksitet er delt inn i fire basisklasser for vannmasser med fiskesamfunn dominert av arter med ulik strukturerende effekt på krepsdyrsamfunnet i innsjøene samt tilstedeværelse eller fravær av karpefiskarter.

Variabelen er vLKM i NA-FB01 Lagdelte, fullsirkulerende innsjø-vannmassesystemer og NA-FB02 Ikke lagdelte fullsirkulerende innsjø-vannmassesystemer, bLKM i NA-FB03 Elvevannmassesystemer og NA-FM01 Nye innsjø-vannmassesystemer og oLKM i NA-FM03 Innsjø-vannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer.

SA-FS Fiskesamfunnskompleksitet har identisk definisjon og basisklasseinndeling som variabelen med samme kode og navn i NiN versjon 2.3.

Det er generelt god kunnskap om effekten fiskeartene har på planktonsamfunnet i innsjøer.

0