Terskelhøyde

LM-TH

Artsforekomst/-mengde

LM-TH Terskelhøyde er en kompleks miljøgradient som gir uttrykk for i hvilken grad en marin vannforekomst er avsnørt fra åpent hav eller en annen større vannforekomst.

LM-TH Terskelhøyde uttrykker variasjon i plassering av terskelen som skiller en avsnørt marin vannforekomst fra åpent hav eller en annen større vannforekomst. Eksempler på terskler er en undersjøisk rygg som skiller en fjord fra havet og fast fjell i fjærebeltet som skiller en poll eller et litoralbasseng fra en fjordarm. Terskelhøyden er den største dybden over terskelen.Terskelhøyden er en av egenskapene som i størst grad bestemmer miljøforholdene i en avsnørt vannforekomst. Plassering av terskelen i forhold til dybden på det bassenget bestemmer hvor ofte vannet skiftes ut og andre egenskaper ved sirkulasjonsforholdene i de avsnørte vannmassene, som både direkte og indirekte påvirker artssammensetningen. Trinninndelingen av LM-TH Terskehøyde er grunnlaget for å definere serien av mer og mer avsnørte marine vannforekomster, fra åpent hav (LM-TH_0) via fjord (LM-TH_a dyp terskel, LM-TH_b terskel under (temperatur)sprangsjiktet og LM-TH_c terskel over sprangsjiktet) og poll [LM-TH_d terskel i tidevannsbeltet (mellom middel spring lavvann og middel spring høyvann)] til litoralbasseng [LM-TH_y terskel over flomålet (middel spring høyvann)].

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi TH-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

LM-TH Terskelhøyde er delt inn i seks basistrinn hvorav et nulltrinn (LM-TH_0) for åpent hav.

Variabelen er ny i NiN 3.0

0