Tørrleggingsfare

LM-TF

Artsforekomst/-mengde

LM-TF Tørrleggingsfare en kompleks miljøgradient som uttrykker den destabiliserende forstyrrelseseffekten av at en vannforekomst periodevis tørker ut.

LM-TF Tørrleggingsfare adresserer sannsynligheten for at bunnsystemet i et vanligvis vannfylt basseng, for eksempel et littoralbasseng, tørker ut. Miljøvariabelen uttrykker andelen av den totale tida som bunnsystemet er tørrlagt.

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi TF-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

LM-TF Tørrleggingsfare er delt inn i fire basistrinn hvorav ett nulltrinn (LM-TF_0) for vannforekomster som aldri tørker ut og et dispruptivt endetrinn (LM-TF_y) for landsystemer, det vil si mark som oftest eller alltid er tørrlagt.

Variabelen er ny i NiN 3.0

0