Næringstilførselstillegg

LM-NT

Artsforekomst/-mengde

LM-NT Næringstilførselstillegg er en kompleks miljøgradient som uttrykker miljøstresseffekten av naturlige tilleggstilførsler av næring til dyr nedstrøms utløpsos i litt større innsjøer, i form av smådyr, plankton og humus.

Driften av bunndyr, plante- og dyreplankton og humus ut fra litt større innsjøer (> 0,5 km2) kan være betydelig. På sedimentbunn nedstrøms utløpsoset i en innsjø gir dette næringstilførselstillegget grunnlag for et samfunn av filtrerere. Der kan også finnes et artsrikt samfunn av begroingsalger. God tilgang på smådyr som næring gjør at slike utløpsos ofte er viktige oppvekstområder for fisk. Oppstrøms grense for området som får næringstilførselstillegg er selve utløpsoset, det vil si der elva renner ut av innsjøen. Nedstrøms avgrenses området der artssammensetningen ikke lenger har et klart preg av ekstra tilført næring. Lengden av elvestrekningen som får klart preg av næringstilførselstillegg kan være opptil 200 m.

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi NT-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

LM-NT Næringstilførselstillegg er delt inn i fire basistrinn hvorav ett nulltrinn.

Miljøvariabelen er bLKM i NA-OA02 Elvesedimentbunn og oLKM i NA-OA01 Fast elvebunn.

LM-NT Næringstilførselstillegg har identisk definisjon og basistrinndeling som variablen med samme kode og navn i NiN versjon 2.3.

Samfunnet nedenfor utløpet av innsjøer er svært distinkt, men ikke veldig godt kjent fordi slike steder systematisk er forsøkt unngått ved innsamling av referanseprøver.

0