Naturlig gjødsling

LM-NG

Artsforekomst/-mengde

LM-NG Naturlig gjødsling er en kompleks miljøgradient som uttrykker miljøstresseffekten av næringsstofftilførsel fra fugl som lever i store kolonier eller svært ofte besøker samme sted

LM-NG Naturlig gjødsling beskriver variasjon i intensiteten av gjødsling fra fugl, og gjenspeiler derfor tettheten av hekkende fugl i et fuglefjell eller hvor ofte en knaus, en frittliggende blokk eller et høydepunkt i terrenget besøkes av fugl. Variabelen gir uttrykk for det ekstra bidraget til totalkonsentrasjonene av nitrogen og fosfor i vann, sedimenter eller jordsmonn som kommer fra fuglegjødsling, og utgjør et tillegg til den naturlige variasjonen langs LM-KA Kalkinnhold. I natur som ikke er påvirket av fuglegjødsling samvarierer nitrogen og fosfor (sterkt) med substratets generelle mineralnæringsinnhold (kalkinnholdet). Effekten av naturlig gjødsling på artssammensetningen er ikke veldig forskjellig fra effekten av gjødsling av jordbruksmark, og fuglegjødsel (guano) blir brukt til gjødsling av jordbruksjord mange steder i verden, tidligere også i Norge. Tilførsel av fuglegjødsel i lave konsentrasjoner fremmer planteproduksjonen uten særlig negativ effekt på artsmangfoldet mens tilførsler utover dette medfører artsuttynning og ender i mark mer eller mindre fullstendig uten vegetasjon. Eksempler på arter som tåler sterk gjødsling er skjørbuksurt Cochlearia officinalis, rødsvingel Festuca rubra, fjellsyre Oxyria digyna og vassarve Stellaria media.

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi NG-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

LM-NG Naturlig gjødsling deles i seks basistrinn hvorav ett nulltrinn og ett disruptivt endetrinn.

Høy intensitet av naturlig gjødsling forekommer først og fremst i og nær fuglefjell, som i Norge finnes langs kysten fra Rogaland og nordover. Store fuglefjell med hundretusenvis av hekkende sjøfugl finnes på Runde (Herøy, Møre og Romsdal) og spredt videre langs kysten fra Røst (Nordland). Fuglefjell finnes også på Svalbard. Mindre sterkt fuglegjødslet natur finnes spredt langs kysten og lokalt også i innlandet, f.eks. nær reir av srore fugler og på frittliggende fuglesteiner som er hyppig besøkt.

Variabelen er dLKM i tre hovedyper, NA-LC06 Innsjø-sedimentbunn betinget av naturlig gjødsling, NA-TC06 Fuglefjell-eng og NA-TC07 Fugletopp. Den er bLKM og gir opphav til grunntyper for fugleberg i NA-TA01 Nakent berg og den er oLKM i NA-TC01 Strandberg.

LM-NG Naturlig gjødsling har samme definisjon og basistrinndeling som variablen med samme kode og navn i NiN versjon 2.3.

Vi har relativt god kunnskap om hvordan fuglegjødsling påvirker vann- og jordkjemi og artssammensetningen i fuglegjøselspåvirete systemer, blant annet gjennom undersøkelsene til Grønlie (1948) og Sortland (1988).

Grønlie AM (1948) The ornithocoprophilous vegetation of the bird-cliffs of Røst in the Lofoten islands, Northern Norway. Nytt Magasin for Naturvidenskapene 86: 117-243.Sortland, A. 1988. Fuglefjellvegetasjonen på Varangerhalvøya, hemiarktisk Norge. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet Rapport Botanisk Serie 1988: 1: 98-110.