Naturlig eutrofiering av innsjøer

LM-NE

Artsforekomst/-mengde

LM-NE Naturlig eutrofiering av innsjøer er en kompleks miljøgradient som uttrykker miljøstresseffekten av naturlige tilleggstilførsler av næringsstoffer som nitrogen og fosfor, fortrinnsvis som følge av dyreaktivitet.

Med naturlig eutrofiering menes naturlig økt tilførsel av næringsstoffer, først og fremst fosfor, men også nitrogen. Innholdet av fosfor og nitrogen i ferskvann er ofte lavt og begrenser produksjonen i de limniske systemene. Spesielt i områder med næringsfattig berggrunn eller løsmasser vil naturlige, ekstra tilførsler av næringsstoffer med opprinnelse i levende og/eller døde planter og dyr kunne gi grunnlag for økt produksjon og livsgrunnlag for mer kravfulle arter. Et slikt eksempel er avrenning fra fuglefjell til bekker og dammer. Et annet eksempel, som kan gi lignende effekter på dammer, er kvister og greiner fra trær på land som ender i dammen på grunn av beveraktivitet. Avrenning fra områder med mye avføring fra beitende villrein eller rastende gåseflokker under vår- og høsttrekket kan også gi økt naturlig tilførsel av næringssalter. Ferskvannsøkosystemer preget av naturlig eutrofiering har høyere innhold både av fosfor og nitrogen enn den naturlige bakgrunnsverdien som berggrunnen eller løsmassene gir grunnlag for.

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi NE-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

Miljøvariabelen LM-NE Naturlig eutrofiering av innsjøer er delt inn i to basistrinn hvorav det ene er et nulltrinn.

Miljøvariabelen er oLKM for NA-LA02 Eufotisk innsjø-sedimentbunn.

LM-NE Naturlig eutrofiering av innsjøer har identisk definisjon og basistrinndeling som variablen med samme kode og navn i NiN versjon 2.3.

Det er behov for mer kunnskap om betydningen av naturlig eutrofiering for artssammensetningen i ulike økosystemer.

0