Jordvarmeinnflytelse

LM-JV

Artsforekomst/-mengde

LM-JV Jordvarmeinnflytelse er kompleks miljøgradient som uttrykker miljøstresseffekten av variasjon i tilførselen av jordvarme utover det som er normalt for et område.

Natur påvirket av jordvarme (geotermisk energi) finnes både på land og på havbunnen. I Norge forekommer jordvarmeinfluert natur på Spitsbergen som et fåtall små "øyer" med varme kilder på land. På havbunnen finnes jordvarmeinfluerte områder flere steder langs Den midtatlantiske rygg i form av varme havkilder. I de varme kildene på land er det vann som er varmebærer, og bakken rundt de varme kildene blir også varmet opp. I de varme havkildene kan gass eller vann være varmebærere. Liksom variasjonen i graden av kildestyrke fra sentrum til periferien i en kaldkilde, varierer graden av jordvarmeinnflytelse fra sentrum til periferien i en varm kilde og i en varm havkilde.

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi JV-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

Miljøvariabelen LM-JV Jordvarmeinnflytelse er delt inn i fem basistrinn pluss nulltrinn og disriptivt endetrinn.

Varme kilder på land forekommer i Norge bare på Svalbard, mens varme havkilder finnes flere steder langs Den midtatlantiske rygg.

LM-JV Jordvarmeinnflytelse har identisk definisjon og basistrinndeling som variablen med samme kode og navn i NiN versjon 2.3.

Det er behov for å systematisere eksisterende kunnskap og opparbeide ny kunnskap om arters fordeling langs jordvarmegradienten. Dette gjelder både for varme kilder og for varme havkilder.

0