Isbevegelse

LM-IB

Artsforekomst/-mengde

LM-IB Isbevegelse beskriver forskjellen mellom stabilisert fonn og bevegelig bre, som kan ha betydning for snø- og isøkosystemene.

Miljøgradienten gir uttrykk for forskjellen mellom fonn og bre. En fonn er en ansamling av snø og/eller is som ligger i ro, frosset fast til underlaget, mens en bre (i snever forstand) er en ansamling av is som er i konstant bevegelse nedover en skråning (se "utfyllende opplysninger" for nærmere forklaring). Det er ikke kjent hvorvidt forskjellen mellom fonn og bre faktisk gir opphav til variasjon i artssammensetning, men det er ikke umulig at det er tilfellet, akkurat som andre forstyrrelsesgradienter forårsaker variasjon i artssammensetning i andre natursystemer.

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi IB-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

LM-IB Isbevegelse er delt i to basistrinn.

Snø- og isfonner (LM-IB_0) er knyttet til nord- til østvendte skråninger på permanent frosset underlag (LM-PF_A permafrost), som ligger i le for framherskende, milde sommervindretninger og som mottar tilførsler av vindtransportert, tørr snø om vinteren. De aller fleste av våre isbreer (i vid forstand) har imidlertid temperatur omkring null grader der bresålen møter underlaget. Slike breer (i snever forstand) er i konstant bevegelse (LM-IB_a).

Variabelen er oLKM i hovedtypen NA-IA01 Snø- og isflater.

Variabelen finnes ikke i NiN 2.3.

De geomorfologiske prosessene som bestemmer om snø- og isansamlinger beveger seg eller er stabile, er godt kjent. Sammenhenger mellom snø- og isbevegelse og variasjonen i artssammensetning er så langt ikke undersøkt.

Nesje A (2017) Forskjellen på bre og fonn. Klimapark 2469, Lom (https://klimapark2469.no/forskjellen-pa-bre-fonn/, aksessert 2023 07 14)