Flomskredutsatthet

LM-FU

Artsforekomst/-mengde

LM-FU Flomskredutsatthet er en regulerende forstyrrelsesgradient som beskriver intensiteten av flomskred, det vil si kombinasjonen av flom og jordskred på permanent frossen mark.

Miljøgradienten uttrykker variasjon i intensiteten av flomskred, et fenomen som i norsk sammenheng bare er kjent fra Svalbard. Flomskred oppstår når smeltevann fra bre, som transporterer store mengder bresedimenter, årvisst fosser ned korte, bratte dalsider og passerer mark med permafrost og tynt aktivt lag. Fordi permafrosten hindrer dyp erosjon av substratet, tar elva stadig nye løp. Over tid avsettes sedimenter over et stort område og danner store elvevifter med preg av flomskred. Variabelen LM-FU Flomskredutsatthet gir uttrykk for intensiteten av flomskredpåvirkningen, som kombinerer (a) flomskredfrekvensen, det vil hvor ofte området utsettes for forstyrrelse (først og fremst sedimentasjon) under flomskred, og (b) graden av flomskredpåvirkning, det vil si hvor store sedimentmengder som avsettes når området påvirkes av flomskred, eventuelt spor etter erosjon. Variasjon i flomskredfrekvens medfører også variasjon i tid siden siste flomskred og dermed i suksesjonsstadium. Graden av flomskredutsatthet kan variere innenfor en og samme elvevifte.

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi FU-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

LM-FU Flomskredutsatthet deles i seks basistrinn, derav ett nulltrinn og et disruptivt endetrinn.

Typiske flomskred er så langt bare beskrevet fra Svalbard, der dette til gjengjeld er et svært vanlig fenomen som preger nedre del av svært mange dalsider. Flomskredutsatthet forutsetter kombinasjonen av permafrost og årvisse, men plutselige flommer med stor vannføring og høy vannmastighet, og stor materialtransport. Denne kombinasjonen er ikke kjent fra det norske fastlandet, men det kan ikke utelukkes at enkelte breelver også der tidvis kan forårsake forstyrrelser som minner om flomskred.

Variabelen definerer (er dLKM for) hovedtypen NA-TD02 Flomskredmark, og er også bLKM for denne hovedtypen.

Variabelen er ny i NiN 3.0, og beskriver et fenomen som ikke er nevnt eksplisitt i tidligere NiN-versjoner.

Sammenhenger mellom prosessene som fører til flomskred og variasjonen i artssammensetning som følge av variasjon i flomskredintensitet er så langt ikke undersøkt.

0