Fastmarkstorvdannelse

LM-FT

Artsforekomst/-mengde

LM-FT Fastmarkstorvdannelse adresserer tendensen til dannelse av tjukke, stedegne lag av organisk jord på fastmark. Dannelse av fastmarkstorv finner først og fremst sted i arktisk-alpine områder.

Miljøgradienten uttrykker variasjon i jordsmonnet, fra tynt eller manglende organisk lag til tykt lag av organisk materiale, fastmarkstorv, på toppen. Med torv menes stedegent akkumulert materiale, hvis tørrvekt utgjøres av mer enn 30 % dødt organisk materiale. Fastmarkstorv dannes først og fremst sted i et kaldt, kontinentalt klima med lite snø om vinteren, gjerne (som på Svalbard) med permafrost. I kald jord går nedbrytningen av organisk materiale langsomt. Frostvirkning gjør at fastmarkstorvmark ofte har tuet overflate, det vil si at høye basistrinn for LM-FT Fastmarkstorvdannelse ofte er koblet til høye basistrinn for LM-TO Tuet overflate. Mark med tjukk fastmarkstorv domineres oftest av moser, for eksempel gullmose Tomentypnum nitens agg. som er den kvantitativt viktigste arten på slik mark på Svalbard. Interaksjoner mellom arter, for eksempel allelopatisk virkning fra krekling Empetrum nigrum, kan mange steder være en viktig medvirkende årsak til at organisk materiale akkumuleres i stedet for å brytes ned.

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi FT-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

LM-FT Fastmarkstorvdannelse deles i tre basistrinn.

Fastmarkstorvdannelse finner først og fremst sted i kaldt, kontinentalt klima med lite snø om vinteren. Slik mark finnes langs kysten av Troms og Finnmark (Edvardsen et al. 1988, Plathe 2021) og er også vanlig på Svalbard.

Variabelen er oLKM for fastmarkshovedtypene NA-TA03 Arktisk alpin hei og leside, NA-TA04 Arktisk-alpin grashei, NA-TB01 Fastmarksskogsmark og NA-TC08 Snøleie.

LM-FT Fastmarkstorvdannelse er ikke inkludert som egen LKM i NiN versjon 2.3, men omfattes av den generiske variabelen IO Innhold av organisk materiale, som er trinndelt på grunnlag av vektandelen av organisk materiale, ikke av det organiske lagets mektighet.

Kunnskapen er mangelfull, både om hva som forårsaker dannelse av tjukke torvlag på fastmark, og hvor slik mark finnes. Det kan blant annet skyldes at forekomsten av fastmarkstorv ikke synes å ha særlig sterk effekt på artssammensetningen (Plathe 2021).

Edvardsen H, Elvebakk A, Øvstedal DO, Prøsch-Danielsen L, Schwencke JT og Sveistrup T (1988) A peat-producing Empetrum heath in coastal North Norway. Arctic and alpine Research 20: 299-309.Plathe, EK (2021) Vegetation-environment analysis of areas with peat accumulation and hummock formation in the context of NiN (Natur i Norge). A study from Laggu, Gamvik municipality, Troms and Finnmark county. Masteroppgave, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, upubl.