Finmaterialinnhold

LM-FI

Artsforekomst/-mengde

LM-FI Finmaterialinnhold er en kompleks miljøgradient som beskriver miljøstresseffekten av (mangel på) partikler finere enn fin sand, først og fremst i marine bunnsystemer.

Finmaterialinnholdet i et sediment er definert som innholdet av partikler som er finere enn fin sand, det vil si kornstørrelser mindre enn 1/16 mm. Finfordelt organisk materiale inngår også i finmateriale.Organisk materiale utgjør en større andel av finmaterialet i limniske enn i marine bunnsystemer fordi organisk materiale har en tendens til å bli vasket bort i marine bunnsedimenter. Variasjon i finmaterialinnholdet har mye større betydning for artssammensetningen i marine systemer enn i limniske systemer. En medvirkende årsak til dette er at mangfoldet, både av fuksjonelle grupper og arter, er mye større i marine systemer enn i ferskvannssystemer.

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi FI-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

LM-FI Finmaterialinnhold er delt inn i fire basistrinn pluss nulltrinn (LM-FI_0 uten finmateriale) og endetrinn (LM-FI_y finmaterialdominert) på grunnlag av andelen finmateriale i et sediment.

Miljøvariabelen er vLKM i de tre hovedtypene på marin normal sedimentbunn (NA-MA04, NA-MA05 og NA-MA06). Den er også vLKM i NA-MC04 Brakkvanns-sedimentbunn og NA-MM01 Sterkt endret eller ny marin bunn og bLKM i NA-MC03 Littorabassengbunn.

LM-FI Finmaterialinnhold var i 2.3 en del av den sammensatte komplekse miljøvariabelen S3 (S3F Finmaterialinnhold). I NiN 3 er variabelen en selvstendig LKM.

Det er behov for mer kunnskap om variasjon i faunaens artssammensetning på bun med finsedimenter.

0