Abyssal næringstilførselsreduksjon

LM-AN

Artsforekomst/-mengde

LM-AN Abyssal næringstilførselsreduksjon er en kompleks miljøgradient som uttrykker miljøstresseffekten av økende dybde i dyphavet, som sannsynligvis innebærer reduksjon i næringstilførselen til organismene som lever der.

LM-AN Abyssal næringstilførselsreduksjon beskriver variasjonen i miljøforhold relatert til økende dyp i dyphavet, det vil si det abyssale beltet (mer enn 2 000 muh.). Oug et al. (2017) påviser et markant skifte i sammensetningen av flerbørstemark (Polychaeta) ved ca. 2000 m dyp, og at mangfoldet av arter fortsetter å avta mot større dyp. På større dyp enn 3 000 muh. er det svært få arter igjen, men de som finnes opptrer til dels i store mengder. En teori som er framsatt til forklaring på dette mønsteret er at tilgangen på organisk næring avtar mot dypet fordi det organiske materialet som når så store dyp i stor grad består av ufordøyelig (refraktivt) materiale som har blitt spist flere ganger av zooplankton, fisk og andre pelagiske dyr. Variabelen beskriver dybdevariasjon som antas å ha betydning for artssammensetningen av flere dyregrupper på grunn av samvariasjon med næringstilgang. Temperaturen er stabil (omkring –1 °C) i hele dybdeintervallet, men det økende trykket mot større dyp kan ha betydning for artssammensetningen.

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi AN-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

LM-AN Abyssalnæringstilførselsreduksjon er delt inn i et nulltrinn LM-AM_0 for dyp mindre enn ca. 2 000 muh. og to ordinære trinn smed et skille ved 3 000 muh.

Variablene brukes til å identifisere en grunntype, MA06_31 Overveiende uorganisk dyphavsvannssedimentbunn med abyssal næringstilførselsreduksjon innenfor hovedtypen NA-NA06 Afotisk saltvanns-sedimentbunn.

Variabelen finnes ikke i NiN 2.3, og variasjonen som omfattes av den er ikke omtalt i tidligere NiN-versjoner.

Kunnskapen om variasjon i artssammensetning på de største havdypene i norske farvann er mangelfull, og hypotesen om at en hovedårsak til denne variasjonen er reduksjon i det organiske materialets næringsverdi trenger testing.

Oug E, Bakken T, Kongsrud JA og Alvestad T (2017) Polychaetous annelids in the deep Nordic Seas: strong bathymetric gradients, low diversity and underdeveloped taxonomic. Deep-Sea Research II 137: 102-112.