Dybderelatert temperatursjiktning

LM-DT

Innsjøbassengegenskaper

LM-DT Dybderelatert temperatursjiktning er en enkel miljøgradient som kan brukes til å beskrive den dybderelaterte variasjonen i temperatur i ferskvannssystemer.

Temperaturprofilen i en innsjø kan brukes til å vurdere om innsjøen er sjiktet, dvs. påvise termoklinen eller sprangsjiktet. Sprangsjiktet (termoklinen) i en innsjø er det dypet der temperaturendringen per dybdemeter er størst. Vannmassenes sirkulasjonsmønster i innsjøen påvirker produksjonen og de kjemiske forholdene i innsjøen, og dermed også artssammensetningen.

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi DT-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

Miljøvariabelen LM-DT Dybderelatert temperatursjikting omfatter gradvis variasjon som er delt inn i fire basistrinn (inkludert nulltrinn og endetrinn) på grunnlag av plasseringen i forhold til et eventuelt sprangsjikt. Plasseringen langs LM-DT gjenspeiler dermed også sirkulasjonsforholdene i innsjøen. Den økologisk viktigste grenselinja langs LM-DT Dybderelatert temperatursjiktning i vann er sprangsjiktet, som omfatter trinnene LM-DT_1 og LM-DT_2.

Miljøvariabelen brukes til å karakterisere inn limniske vannmasser.

LM-DT Dybderelatert temperatursjikting har identisk definisjon og basistrinndeling som variabelen med samme kode og navn i NiN versjon 2.3.

Det er behov for mer kunnskap om betydningen av sprangsjiktet for faunaen generelt og sammensetningen av dyre- og planteplankton spesielt.

0