Dominerende partikkelstørrelse

LM-DW

Generelle egenskaper

LM-DW Dominerende partikkelstørrelse er en enkel miljøgradient som beskriver inndelingen av kornstørrelser til substrat etter Wentworths skala.

Substratets korstørrelsesfordeling er en grunnleggende egenskap ved bunnen i elver og innsjøer. Dominerende partikkelstørrelse er gjennomsnittet av diameteren til alle partikler eller korn innenfor et avgrenset område med elve- eller innsjøbunn (D50). Kornstørrelsesskalaen som brukes i NiN er Wentworths skala (Wentworth 2022), en 2-logaritmisk skala. Det innebærer at hvert trinn utspenner et intervall fra nedregrensa til en øvregrense som er det dobbelte av nedregrensa.

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi DW-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

LM-DW Dominerende kornstørrelse er delt inn i 26 basistrinn fra fin leire (LM-DW_01) med kornstørrelse under 1/4096 mm (0,00024 mm) til fast fjell (DW_26). I tillegg inneholder variabelen et null-trinn (LM-DW_0) for usortert materiale.

Variabelen kan brukes til å gi en detaljert beskrivelse av løsmasser og andre sedimenter, i vann og på land.

LM-DW Dominerende partikkelstørrelse er en ny variabel i NiN 3.

God

Wentworth CK (1922) A scale of grade and class terms for clastic sediments. Journal of Geology 30: 377-392.