Vanntilførsel

LM-VT

Artsforekomst/-mengde

LM-VT Vanntilførsel skiller mellom seks ulike kategorier av vann som gir opphav til våtmarkssystemer.

Miljøgradienten skiller mellom seks ulike vanntilførsler til våtmarkssystemer, som resulterer i grunnvann med ulike egenskaper. Alle våtmarker tilføres vann med nedbøren (nedbørvann), men de aller fleste tilføres i tillegg jordvann (i vid forstand), det vil si vann som har vært i kontakt med mineraljord. Det er tradisjon i myrvitenskapen for å skille mellom jordvann (i snever forstand), innsjøvann og elvevann. I tillegg inkluderer variabelen egne kategorier for havvann og kildevann. Det er også tradisjon i myrlitteraturen for bruk av et omfattende begrepsapparat for vanntilførsel (dette er forklart i "utfyllende opplysninger"). Det er en stor og prinsipiell økologisk forskjell (og forskjell i artssammensetning) mellom myr som bare mottar nedbørsvann og myr som mottar jordvann (i vid forstand). Nedbørvann er fattig på mineralnæring og har lav pH, mens det innenfor hver av de fem andre kategoriene av vanntilførsler (jordvann i vid forstand) finnes stor variasjon med hensyn til kjemiske og fysiske egenskaper.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi VT-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

LM-VT Vanntilførsel omfatter seks basisklasser.

Variabelen tilsvarer miljøfaktoren med samme navn i NiN versjon 2.3, men er utvidet med to basisklasser.

Kunnskapen om sammenheng mellom vanntilførsel, andre miljøvariabler og artssammensetningen i våtmarkssystemer er gjennomgående god. Det er imidlertid behov for mer kunnskap om forskjeller mellom elvevann og innsjøvann som kilde til variasjon i artssammensetning.

von Post L og Granlund E (1926) Södra Sveriges torvtillgångar I. Sveriges geologiska Undersökning Serie C Avhandlingar och Uppsatser 335: 1-127.Sjörs H (1948) Myrvegetation i Bergslagen. Acta phytogeographica suecica 21: 1-299.