Sedimentopphav for suspendert materiale

LM-SO

Artsforekomst/-mengde

LM-SO Sedimentopphav for suspendert materiale er en kompleks miljøfaktor som beskriver miljøstresseffekten av sedimenter med ulike opphav, som transporteres med elve- og bekkevann nedover i et vassdrag.

LM-SO Sedimentopphav for suspendert materiale adresserer opprinnelsen, eller kilden, til finkornet suspendert materiale som transporteres av elver og bekker. Hovedhensikten med variabelen er å åpne for å kunne beskrive forskjellene i artssammensetning mellom leirsedimenter med ulike opphav: marine leirsedimenter (LM-SO_A) og breslam-sedimenter (LM-SO_B). Begge disse klassene omfatter sedimenter som lett eroderes av rennende vann og som derfor fører til turbide vannmasser. Marine leirsedimenter finnes i lavlandet under marin grense, mens breslam-sedimenter finnes nedenfor nåværende isbreer. Det er grunn til å anta at ulike fysiske egenskaper gjør at leirsedimenter med forskjellige opphav påvirker artssammensetningen på ulike måter. Marin leire består hovedsakelig av små flak av leirmineraler, mens partikler som er skurt løs av bre kan ha mange ulike former, inkludert korn med skarpe kanter. Dette avhenger av bergartenes egenskaper. Den tredje basisklassen (LM-SO_0) er en nullklasse som omfatter suspendert materiale med alle andre opphav, fra uorganisk materiale som stammer fra forvitret berggrunn til overveiende organisk materiale som stammer fra erosjon av torvmark.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi SO-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

Miljøvariabelen LM-SO Sedimentopphav for suspendert materiale omfatter to basisklasser for suspenderte leirsedimenter med ulike opphav og en nullklasse for suspoenderte sedimenter med alle andre opphav.

LM-SO Sedimentopphav for suspendert materiale har samme klasseinndeling som i NiN2.3, men har fått nye variabel- og klassenavn.

Det er behov for mer kunnskap om betydningen av sedimentopphav for artssammensetningen i ulike økosystemer.

0