Snø- og istype

LM-SN

Artsforekomst/-mengde

LM-SN Snø- og istype er en kategorisk miljøstressvariabel som skiller mellom fire kategorier av varig snø og is med ulike egenskaper og systematiske forskjeller i artssammensetning.

Varig snø og is skiller seg fra andre levesteder i en rekke egenskaper som gjør at de huser unike, miljøstressutsatte økosystemer. Temperaturen er alltid lav, under frysepunktet det aller meste av tida, og substratet er svært næringsfattig. Artssammensetningen, som fortsatt mangelfullt undersøkt, omfatter utvalgte, spesialtilpassete artsgrupper. Dagens kunnskap indikerer at snø- og issubstrater kan fordeles på fire kategorier med systematisk forskjellig artssammensetning.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi SN-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

LM-SN Snø- og istype er delt i fire basisklasser.

Varig snø og is finnes på overflaten av breer og polar havis.

Variabelen finnes ikke i NiN 2.3, og variasjonen som omfattes av den er ikke omtalt i tidligere NiN-versjoner.

Kunnskapen om økosystemer på snø- og isflater er fortsatt mangelfull, men dette er et forskningsfelt i vekst og ny kunnskap kommer stadig til – se Cook et al. (2015) og Maccario et al. (2015) for oppsummering av kunnskapsstatus.

Cook J, Edwards A, Takeuchi N og Irvine-Fynn T (2015) Cryoconite: the dark biological secret of the cryosphere. Progress in physical Geogaphy. 40: 66-111.Maccario L, Sanguino L, Vogel TM og Larose C (2015) Snow and ice ecosystems: not so extreme. Research in Microbiology 166: 782-795.