Oversvømmingsvarighet

LM-OV

Artsforekomst/-mengde

LM-OV Oversvømmingsvarighet beskriver det spesielle forstyrrelsesregimet som finnes på steder som er gjenstand for årviss, svært langvarig oversvømmelse på grunn av helt spesielle dreneringsforhold.

LM-OV Oversvømmingsvarighet er en lokal kompleks miljøfaktor som beskriver et spesielt vannbetinget forstyrrelsesregime på fastmark, som bare forekommer noen få steder i landet. Dette forstyrrelsesregimet, som blir beskrevet som LM-OV_A langvarig oversvømmelse, eventuelt også innfrysing i is, er knyttet til groper i terrenget med mark som i utgangspunktet er veldrenert, men som likevel i lange perioder ikke slipper vannet igjennom. Denne spesielle kombinasjonen av miljøforhold er kjent fra dødislandskap. De mest typiske eksemplene finnes på Gardermosletta (Akershus: Ullensaker), som består av tjukke, lettdrenerte, sand- og grusavsetninger med dødisgroper. Fra seinvåren til langt utpå høsten er størstedelen av dette området sjøldrenerende – tilført nedbørvann siger gjennom grunnen og blir del av grunnvannet. Noen dødisgroper har myr eller små innsjøer i bunnen, men de fleste er veldrenerte. Etter at marka har frosset til, typisk i november–desember, slipper ikke vannet gjennom marka og gropene fylles med vann (og snø) som eventuelt fryser til is. Så lenge marka er frosset fortsetter vannstanden å stige til den eventuelt når en terskel. Da renner ytterligere tilført vann bort som overflatevann. Marka forblir frossen til april–mai. Snøsmeltingen om våren medfører store vanntilførsler til den fortsatt frosne marka. Groper som ikke allerede er fylt med vann fylles da ytterligere opp. Først når marka tiner begynner vannstanden å synke, først sakte, deretter kortvarigere. Etter hvert tørrlegges marka igjen, etter å ha vært dekt av mer eller mindre stagnerende vann i flere måneder. Sand- og grussedimentene tørker kortvarigt opp og i tørre somre er marka svært uttørkingsutsatt. Til tross for at marka kan være vanndekt opp mot halve året, er det ingen tvil om at den langvarig oversvømte flommarka er et fastmarkssystem. De spesielle miljøforholdene gir opphav til en artssammensetning som er så spesiell at betingelsene for egen hovedtype er oppfylt (NA-TE04 Langvarig oversvømt flommark, se beskrivelsen av denne for omtale av artsinventar).LM-OV Oversvømmingsvarighet, basisklasse LM-OV_A er relatert til, og har i utgangspunktet samme årsak som LM-IF Isbetinget forstyrrelsesintensitet – dreneringsproblemer på frossen mark i groper i terrenget. LM-IF skiller seg imidlertid fra LN-OV ved at marka bærer preg av frostprosesser (tuedannelse og frostbetinget erosjon) og mangler preg av langvarig vanndekt flommark.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi OV-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

LM-OV Oversvømmelsesvarighet er delt inn i to basisklasser, en nullklasse og en klasse som omfatter spesielle miljøforhold.

Basisklassen LM-OV_A, som betinger NA-LE04 Langvarig oversvømt flommark, er bare realisert noen få steder. Mest utpreget finner vi dette i dødislandskapet på Gardermosletta (Akershus: Ullensaker).

Variabelen tilsvarer miljøfaktoren FR Langvarig flomregime i NiN versjon 2.3.

De langvarig oversvømte flommarkene på Gardermosletta er undersøkt av Fines (2015), mens Halvorsen et al. (2021) inneholder kortfattete beskrivelser av vannfylte karstgroper i Eiker.

Fines EY (2015) Vegetation-environment relationships of a kettle-hole floodplain at Øvre Romerike, SE Norway. Masteroppgave, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.