Løsmassetype

LM-LT

Artsforekomst/-mengde

LM-LT Løsmassetype fanger opp ulike kategorier av løsmasser som gjennomgår langvarig primær suksesjon.

LM-LT Løsmassetype er en lokal kompleks miljøfaktor med klasser som adresserer resultatet av ulike geomorfologiske prosesser eller spesifikke historiske forstyrrelsesbegivenheter, det vil si hendelser (eller serier av hendelser) som blottlegger nakent mineralsubstrat og som ikke forventes at vil finne sted igjen innen overskuelig framtid. Klassene representerer ulike typer substrater som forventes å gjennomgå ulike primære suksesjonsforløp mot jorddekt mark, det vil si suksesjonsforløp som skiller seg betydelig med hensyn til artssammensetning og/eller hvilke økologiske prosesser som er involvert.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi LT-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

LM-LT Løsmassetype omfatter sju basisklasser og en nullklasse.

Variabelen erstatter miljøfaktoren SH Spesiell mark/bunn preget av historisk miljøstress eller forstyrrelse i NiN 2.3., men basisklassene for LM-LT Løsmassetype er organisert annerledes og nye basisklasser er lagt til.

Kunnskapen om de geomorfologiske prosessene som blottlegger mye løsmasser for kolonisering er god (se f.eks. Sulebak 2007), mens kunnskapen om koloniseringsmønstrene på ulike typer løsmasser gjennomgående er mindre god. Ett unntak er koloniseringen av breforlandet, områder som blottlegges når breene trekker seg tilbake.

Sulebak JR (2007) Landformer og prosesser. En innføring i naturgeografiske tema. Fagbokforlaget, Bergen.Halvorsen R, Wollan AK, Bryn A, Bratli H og Horvath P (2021) Naturtypekart etter NiN for området omkring Veia (Nedre Eiker og Øvre Eiker, Buskerud). Universitetet i Oslo Naturhistorisk Museum Rapport 100: 1-120.