Havkilde-type

LM-KT

Artsforekomst/-mengde

LM-KT Havkilde-type er en kompleks miljøfaktor som skiller mellom to kategorier av kalde havkilder.

LM-KT Havkilde skiller mellom kalde havkilder med forskjelig innhold i materialet som strømmer ut. Alle kalde havkilder fører vann med større eller mindre innhold av oppløste gasser. I noen få, spesielle tilfeller, kanskje betinget av særlig sterk utstrømming, inneholder utstrømmingsmaterialet også store mengder gassfylt leire ("mudder" eller "slam") som danner en spesiell landform, slamvulkan, omkring utstrømmingspunktet. Forskjellen mellom havkilder med og uten utstrømming av partikulært materiale er grunnlaget for å skille mellom de to klassene av havkilder.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi KT-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

LM_KT Havkilde-type er delt inn i to basisklasser.

Kalde havkilder (inkludert gassoppkommer) er kjent fra kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Mer enn 5000 kalde gassoppkommer er kjent fra Mareanos kartlegging (Thorsnes et al. 2023), og det foreligger også mange observasjoner fra andre kilder. Bare to mudderførende kalde havkilder er beskrevet fra norske farvann: Håkon Mosby-vulkanen 1 250 muh. på Bjørnøyflaket mellom Vesterålen og Svalbard (Mienert et al. 2003), og Borealis-vulkanen 400 muh. i Barentshavet litt lengre øst. I begge disse består utstrømmingsmaterialet hovedsakelig av vann, metan og finmateriale ("slam").

Variabelen er bLKM for NA-MC06 Kald havkilde.

Variabelen omfatter basisklassene KT?d og e av variabelen KT Kildetype i NiN 2.3.

Kunnskapen om hvor det finnes havkilder av de to typene som er beskrevet som basisklasser av LM-KT Havkilde-type har blitt vesentlig bedre i løpet de siste årenes kartlegging av havbunnen i MAREANO-programmet. Det mangler firtsatt kunnskap om variasjoinen i artssammensetning mellom ulike havkilder.

Mienert J, Dowdeswell JA og Taylor J (2003) The Håkon Mosby mud volcano. I: Mienert J, Weaver P (red.) European margin sediment dynamics, Springer, Berlin, s. 119-122.Thorsnes T, Chand S, Bellec V, Nixon FC, Brunstad H, Lepland A, og Aarrestad SM (2023) Gas seeps in Norwegian waters – distribution and mechanisms. Norwegian Journal of Geology 103: 202309: 1–32.