Istilknytning

LM-IT

Artsforekomst/-mengde

LM-IT Istilknytning angir hvorvidt et bunn- eller vannmassesystem har en bunn som består av varig is.

LM-IT Istilknytning skiller mellom bunn og vannmasser som har en bunn av is, for eksempel på polar havis eller på en isbreoverflate, og bunn og vannsystemer som har bunn av sedimenter eller fast fjell. Is er et substrat som foruten å være konstant kaldt, er hardt og like vanskelig å grave i som fast fjell. Bare et begrenset utvalg spesialiserte akvatiske arter kan leve på eller i is.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi IT-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

LM-IT Istilknytning deles i to basisklasser.

Istilnyttet bunn finnes på polar helårsis og på og i store isbreer. På grunn av menneskeskapte klimaendringer avtar forekomsten av is, både i form av helårs havis og isbreer. Isbunn (LM-IT_A) er derfor i tilbakegang og det er forventet at tilbakegangen fortsetter.

Variabelen er dLKM for fire hovedtyper, bunnsystemene NA-MC09 Havisbunn, NA-MC10 Havis-underside og NA-LV05 Innsjø-isbunn, og NA-SC07 Marine vannmassesystemer på polar havis.

Variabelen finnes ikke i NiN 2.3.

Utforskingen av økosystemer som er knyttet til varig is, er fortsatt bare i sin spede begynnelse.

0