Havis-side

LM-IS

Artsforekomst/-mengde

LM-IS Havis-side er en lokal kompleks miljøfaktor som angis hvorvidt et økosystem er plassert på oversiden eller undersiden av den polare havis-kappen.

LM-IS Havis-side skiller mellom oversiden og undersiden av den polare havis-kappen, som byr på så forskjellige livsbetingelser for organismene som lever der at det er ulike hovedtyper av bunn-økosystemer på hver side av isflata. Vannmassesystemer i basseng på havis-overflata er dessuten grunnleggende forskjellig fra vannmasseøkosystemene i havet under isen. Disse forskjellene er utdypet i beskrivelser og firvekslingskommentarer til de aktuelle hovedtypene.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi IS-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

LM-IS Havis-side omfatter to basisklasser, for oversiden og undersiden av den polare havis-kappen.

Variabelen er bare relevant for områdene som til ethvert tidspunkt befinner seg nord for iskanten, det vil si sørgrensa for sammenhengende polar havis.

Variabelen finnes ikke i NiN 2.3.

Til tross for at utforskingen av økosystemer som er knyttet til varig is fortsatt er i startgropa, har vi nok kunnskap til å fastslå at oversiden og undersiden av den polare havis-kappen huser grunnleggende forskjellige økosystemer (jf. Horner et al. 1992, Maccario et al. 2015).

Horner RA, Ackley SF, Dieckmann B, Gulliksen B, Hoshiai T, Legendre L, Melnikov IA, Reeburgh WS, Spindler M. og Sullivan CW (1992) Ecology of sea ice biota. 1. Habitat, terminology, and methodology. Polar Bioogy 12: 417-427.Maccario L, Sanguino L, Vogel TM og Larose C (2015) Snow and ice ecosystems: not so extreme. Research in Microbiology 166: 782-795.