Hydrodynamisk regime

LM-HY

Artsforekomst/-mengde

LM-HY Hydrodynamisk regime er en kompleks miljøfaktor som uttrykker miljøstresseffekten av ulike sirkulasjonssystemer i innsjø-vannmassesystemer.

Innsjø-vannmasser er relativt lukkede systemer. Miljøfaktoren LM-HY Hydrodynamisk regime omfatter to basisklasser som representerer ulike sirkulasjonssystemer i slike vannmasser, og som dermed kan brukes til å beskrive forskjeller i artssammensetning mellom vannmassesystemer med ulike sirkulasjonssystemer. Dype innsjøer med lagdelte vannmasser (LM-HY_A) får i sommerhalvåret etablert en temperatursjiktning med et temperert vannlag øverst og et kaldere lag under. Dette sprangsjiktet fører til at kun det tempererte, øvre vannlaget sirkulerer sommerstid. Både om våren og om høsten blir vannmassene i det øvre laget nedkjølt, og vinden bidrar til at hele vannmassen i innsjøen sirkulerer fra overflaten og ned til bunnen. Dette kalles fullsirkulasjon. Innsjøer som ikke er lagdelte (LM-HY_B) er ofte grunnere og/eller mer utsatt for vind. I disse innsjøene etablerer det seg ikke en temperatursjiktning med et temperert vannlag øverst og et kaldere lag under. Fullsirkulasjon i vannmassene inntreffer derfor store deler av den isfrie perioden, også sommerstid. Kun i korte perioder med varmt og stille vær om sommeren kan det etableres en svak temperatursjiktning. Dette er imidlertid ikke nok til å hindre fullsirkulasjon i perioder med kraftigere vind.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi HY-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

Miljøvariabelen LM-HY Hydrodynamisk regime er delt inn i to basisklasser for ulike sirkulasjonsystemer i innsjøer.

Miljøvariabelen er dLKM for alle de fire hovedtypene av innsjø-vannmassesystemer, og skiller mellom hovedtypeparene NA-FA01 Lagdelte, fullsirkulerende, naturlig fisketomme innsjø-vannmassesystemer og NA-FB01 Lagdelte, fullsirkulerende innsjø-vannmassesystemer, det vil si med fisk som strukturerende artsgruppe, på den ene siden (LM-HY_A) og NA-FA02 og NA-FB02 Ikke lagdelte, fullsirkulerende, innsjø-vannmassesystemer uten og med fisk på den andre siden (LM-HY_B). Variabelen er dessuten bLKM i NA-FM01 Nye innsjø-vannmasser.

Basisklasseinndelingen av LM-HY Hydrodynamisk regime er endret i forhold til NiN versjon 2.3.

Kunnskap om hvordan sirkulasjonsforholdene påvirker variasjonen i artssammensetning i innsjøer er mangelfull.

0