Tråkkintensitet

LM-HT

Artsforekomst/-mengde

LM-HT Tråkksintensitet er en kompleks miljøvariabel som beskriver variasjon i tråkkpåvirkning av marka fra husdyr.

Miljøvariabelen LM-HT Tråkkintensitet beskriver intensiteten i påvirkning av tråkk fra husdyr. Tråkkintensitet inngår i begrepet hevd, det vil si regelmessige, målrettete aktiviteter og påvirkninger for å opprettholde spesifikke naturtyper. Tiltak som inngår i hevdbegrepet er foruten intensiteten av tråkk fra husdyr slått, beiting, brenning, rydding, sprøyting, gjødsling, pløying, høsting av tresjiktet, såing og vanning. NiN 3 inneholder fem lokale komplekse miljøvariabler som til sammen uttrykker intensiteten av hevd. LM-HT Tråkkintensitet er en av disse. De fire andre er LM-HA Åpning av tresjiktet, LM-HG Gjødlingsintensitet, LM-HH Høstingsintensitet og LM-HM Markbearbeidingsintensitet. Effekten av tråkk har likhetstrekk med effekten av markbearbeiding. Begge kategoriene av påvirkninger innebærer forstyrrelse av jordsmonn, vegetasjon og andre arter som er knyttet til marka. Det er imidlertid vanskelig å isolere effekten av tråkk fordi beiteeffekter, gjødsling fra husdyrene og tråkk pågår samtidig og virker sammen. Sterk tråkkpåvirkning over lang tid endrer jordsmonnet og artssammensetningen. Typiske eksempler på mark som er sterkt tråkkpåvirket finner vi i luftegårder og rundt saltsteiner og andre steder der husdyr oppholder seg mye. Sterk tråkkpåvirkning kan fremme spiring av kortlevde ugressarter. Dersom tråkkpåvirkningen opphører, vil disse artene kortvarigt avta samtidig som flerårig vegetasjon reetableres. På fastmark medfører vanligvis ikke tråkk alene en endring av økosystemet som er sterk og varig nok til å resultere i et sterkt endret natursystem. Det er imidlertid forskjeller i fastmarkssystemenes tråkktoleranse. Fuktig mark er generelt mer tråkksvak enn tørr mark. Dette kommer til uttrykk som variasjon i tråkkutsatthet både innen og mellom hovedtyper. Et eksempel på en tråkkutsatt hovedtype er NA-TE08 Flommarkseng. Torvmark er derimot så tråkksvak at tråkk kan forårsake varige endringer og overgang til et sterkt endret våtmarkssystem. Det skjer dersom torvstrukturen ødelegges og torvmosematter erstattes av løsbunn. I forsenkninger og der vann renner over myra kan tråkk initiere erosjon. På tuer kan tråkksporene fremme spiring og etablering av vedplanter. Intensiv tråkkpåvirkning medfører at myrarter går tilbake. Enkelte tråkktolerante ruderale arter kan etablere seg dersom tråkkpåvirkningen ikke er for intensiv.LM-HT Tråkksintensitet omfatter variasjon fra LM-HT_0 minimal tråkkpåvirkning, for mark uten spor etter husdyrtråkk eller der påvirkningen knapt har betydning for artssammensetningen, til LM-HT_y disruptiv tråkkpåvirkning, som innebærer at markas jordstruktur er varig endret og dominert av naken mineraljord eller torv som følge av tråkk. LM-HT_a svak tråkkpåvirkning karakteriserer mark med svake, men varige tråkkspor. LM-HT_b moderat tråkkpåvirkning og LM-HT_c sterk tråkkpåvirkning omfatter mark som er tydelig påvirket av tråkk, men der tråkkpåvirkningen ikke er tilstrekkelig til å destabilisere systemet. Endetrinnet, LM-HT_y disruptiv tråkkpåvirkning, omfatter systemer der intensivt husdyrtråkk gjør at myra ikke lengre produserer torv. Da har den også opphørt å være myr fordi definisjonen krever at en myr har et torvproduserende lag på toppen.

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi HT-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

LM-HT Tråkksintensitet deles i fem basistrinn.

LM-HT Tråkksintensitet er først og fremst relevant i våtmarkssystemer eller i fuktige fastmarkssystemer på fint substrat med pågående utmarksbeite, som finnes i store deler av landet til opp i lavalpin sone. LM-HT Tråkksintensitet er først og fremst aktuell som beskrivende variabel i NA-VA01 Åpen jordvannsmyr, NA-VC02 Torvmarkskilde, NA-VK01 Slåttemyr og i fastmarkstypene NA-TE03 Åpen flomfastmark og NA-TE08 flommarkseng. Svak tråkkpåvirkning kan trolig observeres også i flere andre natursystemer. Hovedtypen NA-VO01 Sterkt tråkkpreget våtmark, som omfatter sterkt eller disruptivt forstyrret våtmark, dekker små arealer.

LM-HT Tråkksintensitet er dLKM for NA-VO01 Sterkt tråkkpreget våtmark og oLKM i NA-TE03 Åpen flomfastmark, NA-TE08 Flommarkseng, NA-VA01 Åpen jordvannsmyr, NA-VC02 Torvmarkskilde, NA-VK01 Slåttemyr og NA-VO01 Sterkt tråkkpreget våtmark.

Variabelen er ny i NiN 3.0. I NiN 2.3 inngikk variasjon i tråkkintensitet i den komplekse "samlevariabelen" HI Hevdintensitet, som i NiN 3 er splittet i fem LKM-er: LM-HA Åpning av tresjiktet, LM-HG Gjødlingsintensitet, LM-HH Høstingsintensitet, LM-HM Markbearbeidingsintensitet og LM-HT Tråkkintensitet. Tråkk fra husdyr har forskjellig virkning på økosystemer med ulike markegenskaper og samvarierer derfor i mindre grad med andre enkeltvariabler i hevdintensitetskomplekset. Følgelig er det grunnlag for en egen LKM for denne variasjonen. Basistrinnene langs LM-HA lar seg ikke oversette til noen NiN 2.3-variabeltrinn.

Det er stort behov for mer kunnskap om variasjon i artssammensetning knyttet til tråkk i våtmarkstyper og jordbruksrelaterte naturtyper. Det er ønskelig med kunnskap om varighet av tråkkpåvirkning med ulik intensitet i aktuelle natursystemer.

Arnesen T (1999) Vegetation dynamics following trampling in rich fen at Sølendet, Central Norway; a 15 year study of recovery. Nordic Journal of Botany 19: 313-327.Nilsen LS (1998) Vegetasjonsendringer på rikmyr seks år etter opphør av beite på Sølendet, Røros. - Nprges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Vitenskapsmuseet Rapport botanisk Serie 1998: 4: 7-13.Moen A og Øien D-I (2012) Sølendet naturreservat i Røros: forskning, forvaltning og formidling i 40 år. Bli med ut! 2012: 1-103.