Fysisk menneskepåvirkete bunnsubstrater

LM-MY

Artsforekomst/-mengde

LM-MY Fysisk menneskepåvirkete bunnsubstrater er en kompleks miljøfaktor som beskriver miljøstresseffekten av ulike kategorier av fysisk påvirkning på limniske økosystemer.

LM-MY Fysisk menneskepåvirkete bunnsubstrater omfatter sju basisklasser som representerer ulike former for menneskebetinget fysisk påvirkning som har ført til irreversibel endring av artssammensetning, eventuelt også økosystemfunksjon i ferskvannssystemer. Relevante eksempler er oppdemming av en bekk til en dam eller en elv til en innsjø, som fører til at det over tid etableres nye innsjø-økosystemer på steder der det tidligere var elve-økosystemer. Etter en suksesjonsperiode vil det grsadvis etableres en fullstendig næringskjede med krepsdyrplankton i den nye innsjøen.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi MY-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

Miljøvariabelen LM-MY Fysisk menneskepåvirkete bunnsubstrater er delt inn i sju basisklasser for ulike former for menneskebetinget fysisk påvirkning.

LM-MY Fysisk menneskepåvirkete bunnsubstrater har endret både variabelnavn og klasseinndeling i forhold til NiN versjon 2.3.

Kunnskap om hvordan LM-MY Fysisk menneskepåvirkete bunnsubstrater påvirker variasjonen i artssammensetningen er mangelfull for mange organismegrupper.

0