Fysisk menneskepåvirket våtmark

LM-MV

Artsforekomst/-mengde

Miljøfaktoren omfatter 7 ulike tilfeller der marksubstratet fysisk endres gjennom inngrep, f.eks. grøfting eller torvtak, eller ved at substratet endrer hovedtypegruppetilhørighet, for eksempel fra fastmark til våtmark.Slike endringer av marksubstratet er oftest gjennomgripende og gir grunnlag for plassering i en sterkt endret hovedtype. Endringer i tresjiktet kan gi opphav til klart endret myrskogsmark.

LM-MV Fysisk menneskepåvirket våtmark hører til gruppa av menneskebetingete komplekse miljøfaktorer. Variabelen omfatter 7 basisklasser som faller i tre grupper. Basisklassene ABF omfatter nye våtmarkssubstrater, som legges oppå eller erstatter det opprinnelige substratet. Basisklassene CDE omfatter substrater som på grunn av inngrep har endret hovedtypegruppetilhørighet. Basisklasse G omfatter gjennomgripende endringer i tresjiktet.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi MV-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

Variabelen omfatter 7 basisklasser.

Variabelen brukes til å definere seks hovedtyper av sterkt endrete våtmarkssystemer. Basisklassene AB definerer NA-VM01 Sterkt endret torvmark, basisklassene CDEF definerer NA-VM02 Ny torvmark på tidligere ferskvannsbunn, NA-VM03 Ny torvmark på menneskebetinget forsumpet fastmark, NA-VM04 Sterkt endret, ikke torvproduserende våtmark, NA-VM05 Ny grunn våtmark på tidligere ferskvannsbunn og NA-VM06 Ny grunn våtmark på menneskebetinget forsumpet fastmark. Basisklassene AG definerer dessuten NA-VI01 Klart endret våtmarksskogsmark.

Tilsvarer klassene SX?mno i NiN 2.3

0