Fysisk menneskepåvirket fastmark

LM-MT

Artsforekomst/-mengde

Miljøfaktoren omfatter 14 ulike tilfeller der marksubstratet fysisk endres, ved at det erstattes med et nytt substrat, ved at et nytt substrat legges oppå det opprinnelige substratet, eller ved at et substrat på grunn av inngrep endrer hovedtypegruppetilhørighet, for eksempel fra våtmark til fastmark. Slike endringer av marksubstratet er gjennomgripende og gir grunnlag for plassering i en sterkt endret hovedtype.

LM-MT Fysisk menneskepåvirket fastmark hører til gruppa av menneskebetingete komplekse miljøfaktorer. Variabelen omfatter 14 basisklasser som faller i to grupper. Basisklassene ABEFGHIJ omfatter nye fastmarkssubstrater, som legges oppå eller erstatter det opprinnelige marksubstratet. Basisklassene CDKLMN omfatter substrater som på grunn av inngrep har endret hovedtypegruppetilhørighet.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi MT-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

Variabelen omfatter 14 basisklasser.

Variabelen brukes til å definere fem hovedtyper av ikke hevdpreget, sterkt endret mark, som ikke er skogsmark. Basisklassene ABEFGHIJ definerer NA-TM01 Hard sterkt endret fastmark og NA-TM03 Løs sterkt endret fastmark mens basisklassene CDKLMN definerer NA-TM02 Ny hard fastmark på tørrlagt ferskvannsbunn, NA-TM04 Ny løs fastmark på tørrlagt ferskvannsbunn og NA-TM05 Ny løs fastmark på drenert våtmark.

Tilsvarer klassene SX?efgh i NiN 2.3

0