Kategorier av endret skogsmark på fastmark

LM-MS

Artsforekomst/-mengde

Miljøfaktoren omfatter ti ulike påvirkninger som, dersom påvirkningen er sterk nok, resulterer i at et område skal plasseres i hovedtypene NA-TI01 Klart endret skogsmark eller NA-TM06 Sterkt endret skogsmark.

LM-MS Kategorier av endret skogsmark på fastmark hører til gruppa av menneskebetingete komplekse miljøfaktorer. Variabelen omfatter ti basisklasser som faller i tre grupper. Basisklassene ABC representerer ulike typer fysisk-kjemisk påvirkning, basisklassene DEFGH representerer påvirkninger på tresjiktet i form av hogst eller treslagsskifte, mens basisklassene I og J omfatter et langvarig mellomsuksesjonsstadium i en suksesjon fra klart eller sterkt endret mark som ikke er skogsmark (I) eller fra lite eller klart endret skogsmark etter hogst (J).For å plasseres i en av de ti basisklassene for LM-MS må et område være gjennomgripende menneskepåvirket. Da skal området plasseres i en klart eller sterkt endret skogsmarkstype. For å være gjennomgripende påvirket skogsmark, må et område tilfredsstille to kriterier:(1) Området må tilfredsstille skogsmarkskriteriet, det vil si at det er preget av trær som strukturerende artsgruppe.(2) Påvirkningen må gi opphav til en artssammensetning som er vesentlig forskjellig fra ellers sammenliknbar, lite endret skogsmark og den må være langvarig (en tregenerasjon, dvs. ca. 100 år, eller mer).

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi MS-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

Variabelen deles inn i ti basisklasser.

Variabelen brukes til å definere natursystem-hovedtypene NA-TI01 Klart endret skogsmark og NA-TM06 Sterkt endret skogsmark.

Det finnes ingen tilsvarende variabel i NiN 2.3

Skarpaas O og Halvorsen R (red.) (2022) Skogens dynamikk, struktur og artsmangfold - bakgrunnskunnskap for en ny beskrivelse av skogbestandsdynamikk i NiN. Universitetet i Oslo Naturhistorisk Museum Rapport 111: 1-148.