Fysikalsk-kjemisk menneskepåvirkning av vann-natur

LM-MK

Artsforekomst/-mengde

LM-MK Fysikalsk-kjemisk menneskepåvirkning av vann-natur er en kompleks miljøfaktor som beskriver miljøstresseffekten av ulike kategorier av forurensning eller fysikalske endringer på limniske økosystemer.

LM-MK Fysikalsk-kjemisk menneskepåvirkning omfatter åtte basisklasser som representerer ulike former for menneskebetinget forurensning som har ført til sterk og irreversibel endring av artssammensetning, eventuelt også økosystemfunksjon i ferskvannssystemer. Ofte fører langvarig påvirkning til gradvis artsuttynning. For eksempel medfører forsuring at forsuringsfølsomme, ofte kalkkrevende arter blir sterkt redusert eller utryddet. Næringsoverbelastning (eutrofiering) i ferskvann medfører ofte suksesjon og dominans av næringskrevende plantearter som for eksempel dunkjevle-arter Typha spp. og andemat Lemna minor. I enkelte tilfeller kan utslipp av plantevernmidler eller gassovermetning føre til en akutt forgiftning med massedød av organismer som resultat.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi MK-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

MK Fysikalsk-kjemisk menneskepåvirkning er delt inn i åtte basisklasser hvorav seks for ulike kategorier av forurensning og to for fysikalsk påvirkning.

Miljøvariabelen benyttes til grunntypeinndeling (som vLKM) av to hovedtyper for sterkt endrete ferskvannsbunnsystemer (NA-LM05 og NA-OM02) og en hovedtype for endrete innsjø-vannmassesystemer (NA-FM02).

LM-MK Fysikalsk-kjemisk menneskepåvirkning av vann-natur har identisk definisjon og basistrinndeling som variablen med samme kode og navn i NiN versjon 2.3.

Kunnskap om hvordan LM-MK Fysikalsk-kjemisk menneskepåvirkning av vann-natur påvirker variasjonen i artssammensetningen er mangelfull for mange organismegrupper.

0