Biologisk menneskepåvirkning av vann-natur

LM-BM

Artsforekomst/-mengde

LM-BM Biologisk menneskepåvirkning av vann-natur er en kompleks miljøfaktor som beskriver miljøstresseffekten av introduksjon eller bortfall av fisk og/eller andre organismegrupper i limniske vannmasser på grunn av menneskeaktivitet.

LM-BM Biologisk menneskepåvirkning av vann-natur er delt inn i fem basisklasser for ulike tilfeller av introduksjon eller bortfall av fisk, andre dyregrupper eller planter (kun introduksjon) som følge av menneskepåvirkning. Når introduksjon av en art fører til større endringer i næringskjeden og/eller at eksisterende arter blir utryddet, har det skjedd en strukturell endring av økosystemet. Introduksjon eller tap av arter kan føre til et stort spekter av slike strukturelle endringer, avhengig av egenskapene til organismen(e). En egenskap som er særlig viktig for utfallet av introduksjonen eller bortfallet er arten(e)s rolle i økosystemet, for eksempel om de(n) er predator, næringskonkurrent eller bytte for fisk, fugl eller pattedyr. Arten kan også være en reell eller potensiell bærer av parasitter.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi BM-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

Miljøvariabelen LM-BM Biologisk menneskepåvirkning av vann-natur er delt inn i fem basisklasser for ulike tilfeller av introduksjon eller bortfall av fisk, andre dyregrupper eller planter (kun introduksjon) som følge av menneskepåvirkning.

LM-BM Biologisk menneskepåvirkning av vann-natur er relevant for å forstå endringer i artssammensetningen ved introduksjon eller bortfall av arter med strukturerende effekt, f.eks. fisk.

Variabelen er oLKM for de to hovedtypene av limniske vannmassesystemer, NA-FM03 Innsjø-vannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer og NA-FM05 Elvevannmassesystemer preget av introduksjon eller bortfall av strukturerende organismer.

LM-BM Biologisk menneskepåvirkning har identisk definisjon og basistrinndeling som variabelen med samme kode og navn i NiN versjon 2.3.

Kunnskap om hvordan introduksjon av andre arter enn fisk påvirker variasjonen i artssammensetningen er mangelfull.

0