Reversert inngrep som utløser endringsgjeld og initierer langsom suksesjon

LM-KR

Suksesjonsrelaterte egenskaper

LM-KR Reversert menneskepåvirkning som utløser endringsgjeld og langvarig suksesjon er en enkel lokal miljøfaktor som inneholder basisklasser for kvalitativt forskjellige tiltak for å reversere effekten av tidligere påvirkninger, og som kan utløse ny, langvarig suksesjon.

Med suksesjon menes en mer eller mindre lovmessig endring i artssammensetning over tid som innebærer at en endringsgjeld innfris. En endringsgjeld er en forventet framtidig endring i artssammensetning som følge av ubalanse mellom den aktuelle artssammensetningen og de rådende miljøforholdene, som oppstår på grunn av en brå endring i miljøforholdene (i denne sammenhengen bruker vi begrepet 'påvirkningen' om årsaken til endringen i miljøforholdene). Påvirkingen kan skyldes (mer eller mindre) naturlige prosesser som for eksempel insektangrep (biller i skogsmark), flom eller tørke, eller menneskebetingete inngrep som for eksempel grøfting av ei myr og regulering av vannføringen i ei elv. Påvirkningen kan også være opphør av en prosess som har formet et økosystem gjennom lang tid og som er grunnen til at det opprettholdes, for eksempel slått eller beiting. LM-KP Reversert menneskepåvirkning som utløser endringsgjeld og langvarig suksesjon inneholder ei liste med 9 ulike påvirkninger (restaureringstiltak) som er satt inn for å reversere tidligere påvirkninger. Reverseringstiltaket avbryter et pågående suksesjonsforløp og initierer et nytt, oftest langvarig suksesjonforløp. Eksempler på restaureringstiltak som fanges opp av LM-KR er gjenopptakeklse av tidligere jordbrukspraksis, for eksempel restaurering av slåttemark i seint gjengroingsstadium og gjenoppretting av naturlig vannføringsregime i ei elv som tidligere har vært gjenstand for en større vassdragsregulering. Med kortvarig suksesjon menes en suksesjon som forventes å nå ettersuksesjonsstadiet i løpet av 6–100(–200) år i fastmarks- og våtmarkssystemer og 2–20(–25) år i ferskvanns- og saltvannssystemer.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi KR-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

KM-KP Reversert menneskepåvirkning som utløser endringsgjeld og kortvarig suksesjon omfatter 10 basisklasser deriblant én basisklasse (LM-KP_KU) for annen reversert menneskepåvirkning som initierer langvarig suksesjon.

LM-KP Reversert menneskepåvirkning som utløser endringsgjeld og langvarig suksesjon inneholder ei liste med 9 ulike tiltak for tilbakeføring (restaurering) av natur til en mer naturnær tilstand, Variabelen kan brukes til å angi hvilken slik påvirkning som har utløst en ny, oftest en langvarig, suksesjon i et mark- eller bunnsystem. Variabelen skal brukes sammen med de generiske variabelene AD-TE Forventet endringsgjeld etter påvirkning (suksesjonslengde) og AD-IE Suksesjonsstadium. Sammen med en beskrivelse av påvirkningen som utløste den opprinnelige suksesjonen (LM-KP) og stadiet i denne suksesjonen da reverseringspåvirkningen startet (AD-IE) gir disse tre variablene en fullstendig beskrivelse av et sted som gjennomgår suksesjon etter reversert menneskepåvirkning.

NiN 2.3 inneholder ingen verktøy for å beskrive reversert menneskepåvirkning.

Naturrestaurering har fått raskt økende fokus de seinere årene, ikke minst etter at FN i 2020 erklærte 2021–30 som tiåret for naturrestaurering. Bakteppet for denne beslutningen er rapporten fra et internasjonale naturpanelet IPBES som slår fast at verden er inne i en naturmangfoldkrise (Anonym 2019). Restaureringsøkologi er imidlertid en ung fagdisiplin (Jones et al. 2018, Reid 2018) og mange aspekter ved økologisk restaurering er forbundet med stor usikkerhet.

Anonym (2019) Global assessment report on biodiversity and ecosystem services. IPBES, Bonn.Jones HP, Jones PC, Barbier EB, Blackburn RC, Benayas JMR, Holl KD, McCrackin M, Meli P, Montoya D og Mateos DM (2018) Restoration and repair of Earth's damaged ecosystems. Proceedings of the Royal. Society of London Series B biological Sciences 285: 20172577: 1-8. Reid JL (2018) Restoration Ecology's silver jubilee: big time questions for restoration ecology. Restoration Ecology 26: 1029-1031.