Inngrep som utløser endringsgjeld og initierer langsom suksesjon

LM-KP

Suksesjonsrelaterte egenskaper

LM-KP Menneskepåvirkning som utløser endringsgjeld og initierer langvarig suksesjon er en enkel lokal miljøfaktor som inneholder basisklasser for kvalitativt forskjellige påvirkninger som kan utløse langvarig suksesjon.

Med suksesjon menes en mer eller mindre lovmessig endring i artssammensetning over tid som innebærer at en endringsgjeld innfris. En endringsgjeld er en forventet framtidig endring i artssammensetning som følge av ubalanse mellom den aktuelle artssammensetningen og de rådende miljøforholdene, som oppstår på grunn av en brå endring i miljøforholdene (i denne sammenhengen bruker vi begrepet 'påvirkningen' om årsaken til endringen i miljøforholdene). Påvirkingen kan skyldes (mer eller mindre) naturlige prosesser som for eksempel insektangrep (biller i skogsmark), flom eller tørke, eller menneskebetingete inngrep som for eksempel grøfting av ei myr og regulering av vannføringen i ei elv. Påvirkningen kan også være opphør av en prosess som har formet et økosystem gjennom lang tid og som er grunnen til at det opprettholdes, for eksempel slått eller beiting. LM-KP Menneskepåvirkning som utløser endringsgjeld og initierer langvarig suksesjon inneholder ei liste med 15 ulike påvirkninger som kan utløse langvarig suksesjon i mark- og bunnsystemer. Med langvarig suksesjon menes en suksesjon som forventes å bruke mer enn 100(–200) år i fastmarks- og våtmarkssystemer og (20–)25 år i ferskvanns- og saltvannssystemer på å nå ettersuksesjonsstadiet.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi KP-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

KM-KP Mindre gjennomgripende menneskepåvirkning som utløser endringsgjeld og initierer kortvarig suksesjon omfatter 15 basisklasser samt en basisklasse (LM-KP_KU) for annen menneskepåvirkning som initierer langvarig suksesjon.

LM-KP Menneskepåvirkning som utløser endringsgjeld og initierer langvarig suksesjon inneholder ei liste med 15 ulike påvirkninger, og kan brukes til å angi hvilken påvirkning som har utløst en langvarig suksesjon i et mark- eller bunnsystem. Variabelen skal brukes sammen med de generiske variabelene AD-TE Forventet endringsgjeld etter påvirkning (suksesjonslengde) og AD-IE Suksesjonsstadium. Til sammen gir disse tre variablene en fullstendig beskrivelse av et sted som gjennomgår suksesjon etter påvirkning.

'Tilstandsvariablene' 7EU, 7GR og 7VR i NiN 2.3 fanger til dels opp de påvirkningene som adresseres med LM-KP.

Vi har god kunnskap om hvilke påvirkninger som utløser suksesjoner i norske natursystemer, mens kunnskapen om detaljer i suksesjonsforløpene er vesentlig svakere.

0