Naturkompleks

Et naturkompleks er satt sammen av to eller flere naturtyper under Natursystem som preges av samme økologiske prosess og til sammen utgjør en enhet.

Naturkomplekser befinner seg på en forholdsvis grov skala, som regel på kart i målestokk 1:20 000 eller 1: 50 000. De defineres av to eller flere mark- og bunnsystemer under Natursystem som forekommer sammen innenfor et velavgrenset område og utgjør en økologisk funksjonell enhet. Innenfor naturkomplekset preges de ulike naturtypen av at én og samme prosess forekommer innenfor et sammenhengende og avgrenset område. Dette kan være at det stadig raser ned masse som stein og grus og som gjør at underlaget er ustabilt.

 

Naturkompleks er ikke et heldekkende typesystem slik Natursystem er. At Naturkompleks skal utgjøre en økologisk funksjonell enhet innebærer at det må være en (sterk) økologisk sammenheng mellom naturtypene. Det typiske naturkomplekset kjennetegnes ved en gjennomgående økologisk prosess som f.eks. stadig utrasing av masse som definerer to, eller flere, natursystemhovedtyper. Prosessen gir opphav til variasjon i artssammensetning hos alle hovedtypene som er en del av naturkomplekset.

 

Hierarkiet i Natursystem

Naturkompleks har to nivåer: naturkompleksgruppe og naturkomplekstype. Inndelingen i naturkompleksgrupper er basert på hvilken økologisk strukturerende prosess naturkomplekset er betinget av og som bidrar til å forme naturkomplekset. Det er til sammen tre naturkompleksgrupper: i) naturkompleks betinget av regulerende forstyrrelser, ii) naturkompleks betinget av destabiliserende forstyrrelser og iii) naturkompleks betinget av miljøstress.

 

Eksempel på et naturkompleks er NA-TD01 Rasmark under et høyt stup midt i en fjord på Vestlandet, etterfulgt av en frodig NA-TD03 Rasmarkseng. Sammen utgjør disse to hovedtypene et NK-D02 Rasmarkskompleks. Rasmarkskomplekset har sammenhengende partier sand, grus og stein og med sparsom vegetasjon i nedre del og ei grønn rasmarkseng rett oppunder berget. Begge hovedtypene rasmark og rasmarkseng forutsetter en regulerende forstyrrelse som i dette tilfellet er ras som strukturerende økologisk prosess og har LM-RU Rasutsatthet som definerende lokal miljøvariabel.

  • Naturkompleks-hierarkiet

    Naturkompleks-hierarkiet

    Hierarkiet i Naturkompleks eksemplifisert med et NK-D02 Rasmarkskompleks.