Ny torvmark på menneskebetinget forsumpet fastmark

NA-VM03

Hovedtype

Hovedtypen omfatter fastmark som har blitt forsumpet på grunn av menneskepåvirkning og som akkumulerer torv.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-VM03 Ny torvmark på menneskebetinget forsumpet fastmark er et langvarig mellomsuksesjonsstadium i en suksesjon som starter med et inngrep som hemmer dreneringen av et fastmarksområde og fører til etablering av et torvproduserende våtmarkssystem. Eksempler på inngrep som kan føre til etablering av NA-VM03, er brakklegging av jordbruksmark som er opparbeidet ved drenering av tidligere våt- eller fuktmark og konstruksjon av veger eller utfylling av masser for andre formål og som hemmer dreneringen av marka. Slik mark kan koloniseres av torvmoser Sphagnum spp. direkte og raskt bli et torvakkumulerende system som skal tilordnes NA-VM03. Denne hovedtypen kan også opptre seinere i et mer komplekst suksesjonsforløp som starter med forsumping av fastmark uten at det direkte etableres en torvmark (NA-TM06 Ny grunn våtmark på menneskebetinget forsumpet fastmark). Mellomsuksesjonsstadiet av NA-VM03 vedvarer helt til det igjen er dynamisk likevekt mellom artssammensetingen og de lokale økologiske forholdene. Først da er ettersuksesjonsstadiet nådd, og torvmarka skal tilordnes en lite endret torvmarkshovedtype. Artssammensetningen i denne hovedtypen er uforutsigbar og vil sannsynligvis variere mye fra sted til sted, avhengig av de lokale forholdene og hvilke arter som først koloniserer marka etter inngrepet.

NA-VM03 Ny torvmark på menneskebetinget forsumpet fastmark omfatter all tidligere fastmark som etter inngrep har blitt våtmark og begynt å akkumulere torv. Avgrensningen av hovedtypen følger direkte av prinsippene og kriteriene for hovedtypeinndeling i NiN 3. Hovedtypen er definert av LM-MV Fysisk menneskebetinget våtmark, basisklassen LM-MV_E ny våtmark med opphav i fastmark.

Det er ikke kjent hvor vanlig denne hovedtypen er. Den kan imidlertid dekke betydelige områder som opprinnelig var myr og som etter drenering og oppdyrking igjen har blitt brakklagt. Når dreneringsrør eller -grøfter kollapser, kan vanntilførselen til den opprinnelige våtmarka re-etableres og føre til forsumping og ny torvdannelse. Hovedtypen finnes også i nye grøfter og på andre steder som er dårlig drenert på grunn av masseutfylling. Eksempler er langs veger og på nye industriutbyggingsområder.

NA-VM03 Ny torvmark på menneskebetinget forsumpet fastmark omfatter bare en grunntype.

Artssammensetningen i denne hovedtypen er uforutsigbar og varierer sannsynligvis mye fra sted til sted, avhengig av hvilken type fastmark som er utgangspunktet for den nye torvmarka, typen av inngrep og de lokale forholdene på stedet. Mangel på kunnskap om denne variasjonen gjør at det ikke er grunnlag for å utpeke noen oLKM. Den enkle lokale variabelen LM-KP Inngrep som utløser endringsgjeld og initierer langsom suksesjon kan være relevant for å beskrive utgangspunktet for den lange suksesjonen denne hovedtypen omfatter.

Hovedtypen omfatter tre grunntyper innenfor NiN 2-hovedtypen V13 Ny våtmark.

Hovedtypen er opprettet som et direkte resultat av reviderte kriterier og prinsipper for hovedtypeinndeling i NiN 3. Det finnes svært begrenset kunnskap om den.

Kartleggingsenheter under Ny torvmark på menneskebetinget forsumpet fastmark

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK