Luft

LI-TU02

Hovedtype

Omfatter luft som levested for organismer i viktige faser av livet.

Hovedtypen omfatter luft som levested for organismer. Luft er et flyktig medium og luftmasser kan forflyttes over store avstander på kort tid. Luft som livsmedium er livsnødvendig for alle aerobe organismer pga. oksygeninnholdet, men ingen arter er gjennom hele sin livssyklus knyttet til luft alene. Aerobe organismer vil derfor fortrinnsvis tilordnes andre livsmedium-hovedtyper så fremt lufta ikke utgjør en særlig viktig del av artenes omgivelser i store deler av deres liv. Luft er medium for forflytning og spredning for en lang rekke organismer. Planter bruker luft til spredning av pollen og vindspredte spredningsenheter (frukter, frø, fragmenter), mens mange dyr med funksjonelle flygevinger bruker luft og luftstrømmer aktivt eller passivt i forflytning og spredning. Blant fuglene finnes flere arter som oppholder seg i luft store deler av livet, for eksempel flere arter stormfugler og tårnseiler. Edderkopper bruker lufta aktivt i spredning gjennom såkalt ballooning, mens små insekter kan spres over store avstander ved passivt å la seg drive med luftstrømmer. Mikroorganismer og små invertebrater i luftmassene blir ofte omtalt som luftplankton.

LI-TU02 luft omfatter alle medier i gassfase på jorda som kan fungere som levesteder for organismer.

LI-TU02 luft finnes overalt på jorda og i atmosfæren der volumet ikke består av faste eller flytende stoffer.

Livsmedium-hovedtypen LI-TU02 luft blir ikke videre delt inn i grunntyper. Den vil derfor bare bestå av én grunntype: TU02-01 Luft

 

Alle aerobe organismer som inntar oksygen via luft lever hele eller store deler av livet i nærkontakt med luftmasser. En del akvatiske organismer kan imidlertid leve under vann i lange perioder. Likevel er det generelt substratene som grenser til lufta som er organismenes egentlige livsmedium, fordi det er egenskaper ved disse som begrenser artenes utbredelse, regionalt og lokalt. Luft deles derfor ikke videre inn i livsmedium-grunntyper.

LI-TU02 luft er identisk med Livsmedium, hovedtype T15 Luft i NIN 2.3.

Det er betydelig variasjon i luftmassenes egenskaper, til dels relatert til forskjeller mellom hav og land. Variasjonen finner sted over så korte tidsrom at regionale variabler som sådan er mindre relevante.

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Inndeling i livsmedium-hovedtyper. NiN Bakgrunnsdokument 10:1-38.

 

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Beskrivelsessystem for livsmedium-grunntyper. NiN Bakgrunnsdokument 11: 1-80.