Snø og is på land

LI-TU01

Hovedtype

Omfatter alle tilstander av frossent vann som forekommer på land eller over vannspeil.

Snø og is på land er relevant som livsmedium for organismer som lever på eller i snø og is store deler av sin livssyklus. Det finnes alger som lever i snø som grønnalgen Chlamydomonas nivalis. Denne danner det vi kaller rød snø, som skyldes et karotenoid-pigment som algen produserer for å beskytte seg mot stråling. Organismer kan bruke snø og is som forflytningshabitat eller aggregering som enkelte spretthaler (Collembola), eller for jakt slik som noen edderkopper. En del insekter er vinteraktive og oppholder seg på snø store deler av livssyklus som snønebbfluer (Boreidae), snøstankelbein (Chionea spp), samt flere andre tovinger (Diptera) og biller (Coleoptera).

LI-TU01 Snø og is omfatter alle tilstander av frossent vann som forekommer på land eller over vannspeil.

LI-TU01 Snø og is på land forekommer temporært over hele Norge, men med lenger varighet mot nord, oppover i høyden og lenger vekk fra kysten.

LI-TU01 Snø og is på land deler i to grunntyper: TU01-01 Snø TU01-02 Is

LI-TU01 Snø og is på land er identisk med Livsmedium, hovedtype T14 Snø og is på land i NIN 2.3.

Det er betydelig regional variasjon i artssammensetningen på livsmediet, men denne er relatert til årstid og økosystemtyper mer enn til regionale variabler som sådan. Ytterpunkter i variasjonsbredden er sommersnø i fjellet og vintersnø i lavlandet.

 

Variasjon i snøens kornethet forekommer, liksom annen årstidsrelatert variasjon, på så fine tidsskalaer at den (i prinsippet) kunne vært oppfattet som tilstandsvariasjon. LI-TU01 Snø og is på land er delt i to grunntyper basert på LBØ: snø- og isstruktur (SN) med to hovedtypetilpassete trinn/klasser for snø (fin- og grovkornet) og is.

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Inndeling i livsmedium-hovedtyper. NiN Bakgrunnsdokument 10:1-38.

 

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Beskrivelsessystem for livsmedium-grunntyper. NiN Bakgrunnsdokument 11: 1-80.