Dyremøkk og fuglegjødsel

LI-TS11

Hovedtype

Dyremøkk og fuglegjødsel er livsmedium for møkklevende organismer og rovdyr og parasitter som lever i nær tilknytning til disse.

Hovedtypen omfatter avføring fra dyr og fugler som substrat for andre møkklevende (koprofage) organismer, samt rovdyr og parasitter knyttet til disse. Livsmediet er habitat for en rekke ulike arter innen moser, sopp og insekter. Blant insektgruppene er særlig biller og tovinger dominerende. Substratet har kort varighet i tid, da nedbrytningen skjer raskt. Marktypen som dette livsmediet befinner seg i vil ofte være avgjørende for hvilke organismer som forekommer der. Denne variasjonen vil komme til uttrykk i inndelingen av natursystemtyper som livsmediet forekommer i på større romlig skala.

LI-TS11 Dyremøkk og fuglegjødsel omfatter avføring fra dyr og fugler i landsystemer.

LI-TS11 Dyremøkk og fuglegjødsel finnes overalt på land der det forekommer dyremøkk og fuglegjødsel.

LI-TS11 Dyremøkk og fuglegjødsel deles inn i 2 grunntyper: TS11-01 Pattedyrmøkk TS11-02 Fuglegjødsel

LI-TS11 Dyremøkk og fuglegjødsel har som livsmedium en del fellestrekk med LI-TS10 Dødt animalsk materiale når det gjelder artssammensetning av tilknyttete organismer, men skilles likevel ut som egen hovedtype på bakgrunn av de prinsipielle forskjellene i opprinnelse og på grunn av at ulike beskrivelsesvariabler legges til grunn for videre inndeling.

 

LI-TS11 Dyremøkk og fuglegjødsel kan bestå av mosaikk med LI-TS08 Levende dyr og dyrebo.

LI-TS11 Dyremøkk og fuglegjødsel er identisk med Livsmedium, hovedtype T12 Dyremøkk og fuglegjødsel i NIN 2.3.

Regional og geografisk variasjon er trolig av mindre betydning for denne hovedtypen, men svært mange arter knyttet til dyremøkk er varmekjære og har en sterkt sørlig utbredelse. Denne variasjonen på regional skala vil bli fanget opp gjennom inndelingen i bioklimatiske soner. Eventuell variasjon relatert til oseanitet som har betydning for møkksubstratets fuktighetsforhold og varighet, vil bli fanget opp av bioklimatiske seksjoner.

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Inndeling i livsmedium-hovedtyper. NiN Bakgrunnsdokument 10:1-38.

 

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Beskrivelsessystem for livsmedium-grunntyper. NiN Bakgrunnsdokument 11: 1-80.