Levende dyr og dyrebo

LI-TS08

Hovedtype

Omfatter terrestriske dyr som fungerer som næringsmedium og levested for parasitter og parasittoider, samt hi og bo av større og mindre dyr.

Hovedtypen omfatter terrestriske dyr som er vertsdyr, levested og næringsmedium for parasitter og parasittoider (dreper sine verter). Hovedtypen inkluderer også hi og bo av større og mindre pattedyr, smågnagerganger, fuglereir, maurtuer og vepse- og humlebol, samt bikuber. Dyrebo utgjør livsmedier for en lang rekke organismer i tillegg til primærbrukerne av slike levesteder. Parasitter og parasittoider kan være til stede både på selve vertsdyret og i vertdyrets bo. Derfor er det ikke skilt mellom levende dyr og dyrebo i to kategoriene på hovedtypenivå. Organismer som lever i tilknytning til levende dyr ofte er svært spesialisert til sine vertsdyr. Livsmediene innenfor LI-TS08 levende dyr og dyrebo kan også finnes i tilknytning til andre livsmedier, for eksempel i hulrom i trær (LI-TS06 Ved-livsmedier) og under jorda (LI-TS02 Finere uorganiske substrater på land). I slike situasjoner der man har livsmedier i tilknytning til andre livsmedier på større romlig skala, kan det i en kartleggingssammenheng løses ved at forekomsten av det mest fin-skala livsmediet (her for eksempel vepsebolet) beskrives som miljøbetinget variasjon innenfor den relevante mer grovskala livsmedium-typen LI-TS06 Ved-livsmedier, eller som mosaikker i sammensatte livsmedium-objekter.

LI-TS08 Levende dyr og dyrebo defineres som terrestriske dyr som fungerer som næringsmedium og levested for parasitter og parasittoider, samt hi og bo av større og mindre dyr.

LI-TS08 Levende dyr og dyrebo kan finnes overalt der det forekommer dyr.

LI-TS08 Levende dyr og dyrebo omfatter 10 grunntyper, hvorav en sterkt modifisert type. Grunntypene deles inn på basis av skillet mellom ytre og indre vev og gir i utgangspunktet opphav til 4 grunntyper. I tillegg representerer pattedyrbo/fuglereir og bo av sosiale insekter ytterligere seks kategorier.

 

Oversikt over grunntypene:

S08-01 I ytre vev hos levende vertebrater

TS08-02 I indre vev hos levende vertebrater

TS08-03 I ytre vev hos levende invertebrater

TS08-04 I indre vev hos levende invertebrater

TS08-05 I smågnagerbo og -ganger

TS08-06 I bo av (øvrige) pattedyr

TS08-07 Fuglereir

TS08-08 Maurtue og -bo

TS08-09 Vepse- og humlebol

TS08-10 Bikube (sterkt modifisert)

LI-TS08 Levende dyr og dyrebo og LI-MS06 Levende marine dyr

Grensa mellom disse to hovedtypene trekkes mellom arter som i hovedsak oppholder seg på land i terrestriske systemer og arter som i hovedsak oppholder seg i marine systemer. For dyr med delt levesett trekkes grensene mellom taksonomiske grupper slik at blant pattedyrene for eksempel kun sjøpattdyr (hval og sel) regnes som marine dyr. Livsmedier for andre pattedyr som (periodevis) lever i tilknytning til marine systemer typifiseres under LI-TS08 levende dyr og dyrebo . Tilsvarende gjelder for sjøfugl.

 

LI-TS08 Levende dyr og dyrebo og LI-TS06 Ved-livsmedier

Levende dyr og dyrebo forekommer ofte i eller i tilknytning til LI-TS06 Ved-livsmedier I slike tilfeller anbefales det å beskrive både dyret eller dyreboet som livsmedium, i tillegg til ved-livsmediet som dyret eller dyreboet forekommer i eller på. Et eksempel her er maurbo som forekommer under bark av døde trær.

 

LI-TS08 Levende dyr og dyrebo og LI-TS09 Dødt plantemateriale

Flere kategorier av dyrebo, for eksempel maurtuer, er egentlig ansamlinger av dødt plantemateriale og kunne i prinsippet ha vært typifisert under denne hovedtypen. Artssammensetningen i dyreboet er ofte så spesiell at disse livsmediene bør samles i en egen hovedtype, til tross for at enkelte arter kun benytter seg av substrategenskaper som er mer eller mindre uavhengig av forekomsten av dyrene i boet. Et forlatt dyrebo vil derfor gradvis, men ofte nokså raskt, endre assosiert artssammensetning, og dermed hovedtypetilhørighet, til LI-TS09 Dødt plantemateriale.

LI-TS08 Levende dyr og dyrebo er uendret og tilsvarer T9 Levende dyr og dyrebo i NiN versjon 2.3.

Hvilken dyregruppe som har gitt opphav til substratet (vertsdyr) vil være avgjørende for artssammensetninegn. Organsismegruppe (vertsdyr) beskrives med variabler for artsgruppeforekomst (AG).

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Inndeling i livsmedium-hovedtyper. NiN Bakgrunnsdokument 10:1-38.

 

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Beskrivelsessystem for livsmedium-grunntyper. NiN Bakgrunnsdokument 11: 1-80.