Organisk jord

LI-TS03

Hovedtype

Organisk jord som livsmedium omfatter jordartene torvjord, råhumus og flytjord

Organisk jord som livsmedium omfatter jordarter med relativt lavt (< 70 %) mineraljordsinnhold, det vil si torvjord og råhumus (Green et al. 1993). Hovedtypen omfatter også modifiserte organiske livsmedier som tilfredsstiller dette kravet. Livsmedium-hovedtypen organisk jord er relevant som substrat for organismer som lever i eller på jord, det vil si de fleste karplanter, mange moser og lav, samt jordboende invertebrater.Livsmedium-hovedtypen inkluderer organisk jord i natursystem-hovedtyper innenfor både våtmarkssystemer og fastmarkssystemer. Grunntypeinndelingen av organisk jord har, liksom grunntypeinndelingen av de to hovedtypene for uorganisk jord, som hovedhensikt å gjøre mulig en mer detaljert angivelse av forekomst av arter og samfunn uten å repetere natursysteminndelingen.

LI-TS03 Organisk jord som livsmedium omfatter jordartene torvjord, råhumus og flytjord og defineres som livsmedium for arter som har disse disse jordartene som levested gjennom store deler av livssyklus.

LI-TS03 Organisk jord forekommer overalt der det forekommer organisk materiale på land.

LI-TS03 Organisk jord omfatter 5 hovedtyper. Inndelingen tar utgangspunkt i prosesser knyttet til frostvirkning på marka, som skiller mellom permafrost oppfrysningsjord og flytjord, samt opprinnelsestype som skiller mellom torv og råhumus. Permafrost er inkluderes ikke, mens oppfrysningsjord inngår i LI-TS02 finere uorganiske substrater på land. Det opprettes egne grunntyper som skiller på om artene finnes på eller i substratet. LI-TS03 Organisk jord omfatter 5 grunntyper:

TS03-01 På råhumus

TS03-02 I råhumus

TS03-03 På torv

TS03-04 I torv

TS03-05 På eller i flytjord

LI-TS03 Organisk jord og LI-TS02 Finere uorganiske substrater på land

Mineraljord på land inneholder som regel større eller mindre mengder organisk jord, og skillet mellom uorganisk og organisk jord forløper helt gradvis. Det er derfor nødvendig med en praktisk, tydelig og pragmatisk grense mellom organisk og uorganisk jord. Av denne grunn har vi valgt å bruke samme kriterium som inngår i definisjonen av torv; det vil si at jordas tørrvekt skal utgjøres av mer enn 30 % dødt organisk materiale for at substratet skal karakteriseres som organisk. Det vil i så fall si at jord som inneholder mindre enn 30 % dødt organisk materiale karakteriseres som overveiende uorganisk. Med en slik definisjon vil humustypene moder og mold (se Green et al. (1993) for oversikt over humustyper) tilhøre mineraljorda, mens råhumus og torv vil tilhøre organiske substrater.

 

LI-TS03 Organisk jord og LI-TS06 Ved-livsmedier

Ved som ikke lenger er egnet substrat for vedlevende organismer, og som har passert vedens nedbrytningstrinn C6, skal typifiseres som organisk jord. Bark som har falt av et levende eller dødt tre tilhører LI-TS06 ved-livsmedier så lenge den er egnet som substrat for organismer som lever på utsiden (epifytter) eller inni barken. Substratet vil imidlertid gå over til LI-TS03 Organisk jord når nedbrytningen har kommet så langt at barken er uegnet som substrat for barkboende organismer.

 

LI-TS03 Organisk jord og LI-TS09 Dødt plantemateriale

Dødt plantemateriale som ligger på bakken (strø) vil over tid brytes gradvis ned og det er ikke være mulig å trekke noen helt entydig grense mot LI-TS09 Organisk jord. Som en generell rettesnor skal strø typifiseres som LI-TS09 Dødt plantemateriale så lengde strukturen i materialet er så intakt at strøets opprinnelse lar seg identifisere. Dette betyr at strølaget på marka i skog normalt skal typifiseres som LI-TS09 dødt plantemateriale, mens råhumuslaget under typifiseres som LI-TS03 Organisk jord.

 

LI-TS03 Organisk jord og LI-TU01 snø og is på land

Permafrost inkluderes i livsmedium-hovedtypen organisk jord, (eller i en av de to hovedtypene for uorganiske substrater dersom innholdet av organisk materiale er mindre enn 30 %), ikke i hovedtypen LI-TU01 snø og is på land.

LI-TS03 Organisk jord er identisk med Livsmedium, hovedtyper T3 Organisk jord i NIN 2.3.

Det er betydelig regional variasjon i artssammensetningen på organisk jord, akkurat som artssammensetningen i natursystem-hovedtypene på land. Denne variasjonen fanges opp gjennom inndelingen i natursystemer, bioklimatiske soner (BS) og bioklimatiske seksjoner (BH). Følgende variabler anses viktige, men fanges opp på natursystem-nivået: Drenering (DR) Eutrofieringstilstand (EU) Miljøgifter og annen forurensning (MG) • Forsuringstilstand (SU) Fremmede arter (FA) Gjengroingstilstand (GT) Følgende tilstandsøkoklin inngår i beskrivelsessystemet for Organisk jord: Ferdsel med tunge kjøretøy (FK) og torvproduksjon

Green, R.N., Trowbridge, R.L. & Klinka, K. 1993. Towards a taxonomic classification of humus forms. – For. Sci. Monogr. 29: 1-49.

 

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Inndeling i livsmedium-hovedtyper. NiN Bakgrunnsdokument 10:1-38.

 

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Beskrivelsessystem for livsmedium-grunntyper. NiN Bakgrunnsdokument 11: 1-80.