Levende marine planter

LI-MS05

Hovedtype

Levende marine planter som livsmedium omfatter først og fremst fastsittende tang og tare som påvekstmedium men også marine karplanter.

Hovedtypen er relevant for påvekstorganismer og andre organismer som er så nært knyttet til substratet at plantene må betraktes som livsmedium for dem.

LI-MS05 Levende marine planter som livsmedium defineres som marine planter der disse fungerer som påvekstmedium og næring for andre organismer.

LI-MS05 Levende marine planter finnes i alle havområder ned til så dypt det vokser alger.

LI-MS05 Levende marine planter deles videre inn i fire grunntyper basert på om det er snakk om alger eller karplanter og om livsmediet er utenpå eller inni plantevevet.

MS05-01 På marine alger

MS05-02 I marine alger

MS05-03 På marine karplanter

MS05-04 I marine karplanter

LI-MS05 Levende marine planter og LI-MS04 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann.

Kalkalgeforekomster klassifiseres som LI-FS04 Levende organismer med karbonatsubstrater i saltvann.

LI-MS05 Levende marine planter er identisk med Livsmedium, hovedtype M5 Levende marine planter i NIN 2.3.

Artstilhørighet har stor betydning for hvilke organismer som bruker livsmediet. Dette kan angis som Artsgruppesammensetning (AG) der organismen som utgjør livsmediet angis til det taksonomiske nivået som er relevant, dvs. med en AE-variabel som kan spesifiseres ned til det taksonomiske nivået man ønsker. Regional variasjon en viktig del av beskrivelsessystemet for levende marine planter i den grad påvekstorganismene skiller mellom ulike vertsplanter og vertsplantene og påvekstorganismene har forskjellig utbredelsesmønstre. Den regionale variasjonen fanges opp av de regionale variablene hav-vannmasser (LM-HV) og variasjon i marine systemer relatert til varme (LM-HY). Natursystemtypetilknytning er viktig for hvilke samfunn som vil finnes i denne hovedtypen. Viktige lokale variabler i denne sammenheng er særlig dybderelatert lyssvekking i vann (LM-DL), marin salinitet (LM-SA) og vannforstyrrelsesintensitet (LM-VF), som anses å være fanget opp på natursystem-nivået. Påvekstsamfunnene på tang og tare utgjør ’livsmedier på livsmedier’, der et (sekundært) livsmedium (i dette tilfelle begroingsalgene) er knyttet til et primært livsmedium. Fullstendig karakteristikk av levende marine planter som livsmedium innbefatter også en karakteristikk av plantens livsmedium. Flere tilstandsvariabler er relevante for fullstendig beskrivelse av levende marine planter og vil bli fanget opp gjennom beskrivelsessystemene for hovedtyper på natursystem-nivået: Kategorier av fysikalsk-kjemisk menneskepåvirkning av vannsystemer (LM-MK), kategorier av fysisk menneskepåvirkete bunnsubstrater (LM-MY), samt endringer i artssammensetning som følge av fremmede arter.

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Inndeling i livsmedium-hovedtyper. NiN Bakgrunnsdokument 10:1-38.

 

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Beskrivelsessystem for livsmedium-grunntyper. NiN Bakgrunnsdokument 11: 1-80.